Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

31 mei 2022
15:00 - 15:30 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de derde incidentele suppletoire begroting inzake aandelenemissie Air France-KLM

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen (35608)

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Motie ingediend bij het Voorstel van wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

  Loading data
 5. 5

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning (35771)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Passende bekostiging integrale geboortezorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Regels met betrekking tot de vaststelling van staatloosheid (Wet vaststellingsprocedure staatloosheid) (35687)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151))

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Personen- en familierecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Gesubsidieerde rechtsbijstand

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES in verband met uitbreiding van de uitzonderingsmogelijkheid om het onderwijs en de examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments aan te bieden (35893)

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van het lid Leijten tot splitsing van het wetsvoorstel 35 729 op basis van artikel 137, vijfde lid, van de Grondwet (15) (aangenomen)

 20. 20

  Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum (35729)

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het Voorstel van wet van het lid Leijten houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35298)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij de Wet versterking decentrale rekenkamers

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

  Loading data
 25. 25

  Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

  Loading data