Te behandelen zaken

1
Koninklijke boodschappen:

2
De volgende voorstellen van wet:

3
Brieven regering:

4
De volgende brieven:

6
Ik deel aan de Kamer mee dat de fractie Den Haan bij de stemmingen op dinsdag 19 april jl. over de motie-Den Haan (Kamerstuk 32 793, nr. 596) geacht wenst te worden vóór deze motie te hebben gestemd.
7
Ik deel aan de Kamer mee dat voor het debat:- over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst;- over de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow;- over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis;-over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis;en voor het dertigledendebat over bemoeienis van het ministerie met de OMT-adviezen de termijn voor toekenning is verlengd.
8
Aangezien alle ingeschreven sprekers zich hebben teruggetrokken, wordt het tweeminutendebat Inburgering en integratie van de agenda afgevoerd.
9
Inhandenstelling

11
Opnieuw aan te houden moties:

12
Het lid Agema: verzoek het debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de coronacrisis spoedig in te plannen en de spreektijd uit te breiden naar 7 minuten
13
Het lid Klaver: dertigledendebat met de minister-president en de minister van Financiën over de onderhandelingen m.b.t. de voorjaarsnota
15
Het lid Azarkan: verzoek het verkeerd informeren van de Kamer over het volgen van politieke partijen door de NCTV (Nrc.nl, 3 mei 2022) toe te voegen aan het Debat over de werkwijze van de NCTV

16
Het lid Azarkan: dertigledendebat met de staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘IND maakte zich schuldig aan etnisch profileren’ (Nrc.nl, 9 mei 2022)

17
Het lid Van Haga: dertigledendebat met de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken over het Global Compact on Migration (GCM) en de inzet en deelname van het Kabinet aan het International Migration Review Forum (IMRF) van 17 t/m 20 mei 2022 te New York
18
Tweeminutendebat Kinderopvang (CD 21/4)
19
Tweeminutendebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz (CD 21/4)
20
Tweeminutendebat Dierproeven (CD 21/4)
21
Het lid Edgar Mulder: brief van de minister voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Verstrekkend stikstofvonnis zet bouwvergunningen voor meer dan 30 duizend woningen op losse schroeven’ (Volkskrant.nl, 26 april 2022)

22
Het lid Markuszower: brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over de berichten ‘Migratie naar recordhoogte’ en ‘Brussel wil meer migranten naar EU halen’ (Telegraaf.nl, 28 april 2022)

24
Het lid Tjeerd de Groot: brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het niet beschermen van de mensen tegen stankoverlast door de stankwet (Zembla, 28 april 2022)

25
Van der Plas: dertigledendebat met de ministers voor Natuur en Stikstof en van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van het huidige stikstofbeleid en de Stikstofwet n.a.v. de wob-stukken m.b.t. het stikstof instrument Aerius SRM 2
26
Het lid Werner: debat, spoedig in te plannen, met de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Nederland scoort relatief laag op persveiligheidsindex, veiligheid journalisten onder druk’ (NOS, 3 mei 2022)
27
Het lid Sylvana Simons: brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Langdurige Zorg en Sport en de minister-president over het bericht dat van de Nederlandse coronadoden er 30.000 nog een redelijke levensverwachting hadden (NRC, 7 mei 2022)

28
Het lid Brekelmans: verzoek de tweede termijn van de Wet vaststellingsprocedure staatloosheid (35687) + Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Paspoortwet alsmede intrekking van voorbehouden bij het Verdrag betreffende de status van staatlozen in verband met de vaststelling van staatloosheid (35688-(R2151)) met minimaal één week uit te stellen
29
Het lid Omtzigt: brief van de minister-president met een reactie op de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquête van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning, te ontvangen vóór het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen en ook de minister-president hierbij uit te nodigen