Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

14 december 2021
15:00 - 15:45 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Invoering van delegatiegrondslagen ten behoeve van aanvullende regelingen voor het verstrekken van vergoedingen in het kader van de hersteloperatie toeslagen (Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen) (35957)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij de Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen) (35930)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding in verband met het verlengen van de werkingsduur (35917)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Wijziging van de Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij het tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het nieuwe steunpakket corona

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Sociaal Economische Raad inzake drie wetsvoorstellen over coronatoegangsbewijzen

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij het debat over de huisvesting van statushouders

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Milieuraad 20 december 2021

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong) (35814)

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij de Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het debat over de Europese top van 16 en 17 december 2021

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

  Loading data
 17. 17

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

  Loading data
 18. 18

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in buitengewone dienst van de Hoge Raad

  Loading data
 19. 19

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer bij de civiele kamer van de Hoge Raad

  Loading data
 20. 20

  Brief van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature van raadsheer in de belastingkamer van de Hoge Raad

  Loading data
 21. 21

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Belhaj over autonome wapensystemen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data