Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Marktwerking en mededinging
Stenogram
Download Stemming brieven Beëindiging parlementair behandelvoorbehoud
Stenogram
Download Stemming motie Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Dieren in de veehouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur
Stenogram
Download Stemming Najaarsnota 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Visserij
Stenogram
Download Stemmingen moties Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19
Stenogram
Download Stemmingen overige moties Machtigingswet oprichting Invest International
Stenogram
Download Stemmingen moties OCW-begroting 2021, onderdeel Media
Stenogram
Download Stemming motie Jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden
Stenogram
Download Stemming motie Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Stenogram
Download Stemmingen moties Dierenwelzijn buiten de veehouderij
Stenogram
Download Stemmingen moties Leefomgeving
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst donderdag 17 december 2020
Stenogram
Download Stemming Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19
Stenogram
Download Stemming brief Adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Najaarsnota
Stenogram
Download Stemmingen moties Landbouw, Klimaat en Voedsel
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 9 december 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Natuur
Stenogram
Download Stemmingen moties Stikstofreductie en natuurverbetering
Stenogram
Download Stemmingen moties Gevangeniswezen en tbs
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus van 15 december 2020
Stenogram
Download Stemming andere motie Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Stenogram
Download Stemmingen Machtigingswet oprichting Invest International
Stenogram
Download Stemming motie Openbaar vervoer en taxi
Stenogram
Download Stemmingen moties Exportkredietverzekering
Stenogram
Download Stemming motie Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Stenogram
Download Stemming Wet handhaving kraakverbod
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2020
Stenogram
Download Stemming Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg
Stenogram
Download Stemming motie Machtigingswet oprichting Invest International
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (imvo)
Stenogram
Download Stemmingen moties Wet handhaving kraakverbod
Stenogram
Download Stemmingen moties Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS
Stenogram
Download Stemmingen moties Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 + Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Douane
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemming Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba
Stenogram
Download Stemming Initiatiefwetsvoorstel duurzame aanpak stikstof
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020
Stenogram
Download Stemming motie Klimaatakkoord gebouwde omgeving
Stenogram
Download Stemmingen moties Wonen en ruimte
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Zaken 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging van de Mijnbouwwet
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging van de Mijnbouwwet
Stenogram
Download Stemmingen moties Jeugdzorg
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen
Stenogram
Download Stemmingen Stikstofreductie en natuurverbetering
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2021

Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij

6
Moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

7
Moties ingediend bij het VAO Visserij

8
Moties ingediend bij het VAO Natuur

9
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35296)

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

13
Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35447)

17
Moties ingediend bij het notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

18
20
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

25
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

27
Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

28
Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

29
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

38
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 december 2020

39
Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota

43
Najaarsnota 2020 (35650)De Voorzitter: ik stel voor de Kamerstukken 35 650, hoofdstukken I t/m VII, IX, X, XII t/m XVI en XVII en de fondsen A, B, C en J zonder stemming aan te nemen.

44
Moties ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

46
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

52
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (35627)