Te behandelen zaken

5
Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij

6
Moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

7
Moties ingediend bij het VAO Visserij

8
Moties ingediend bij het VAO Natuur

9
Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35296)

11
Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

13
Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35447)

17
Moties ingediend bij het notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

18
20
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

25
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

27
Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

28
Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

29
Moties ingediend bij Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

38
Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 december 2020

39
Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota

43
Najaarsnota 2020 (35650)De Voorzitter: ik stel voor de Kamerstukken 35 650, hoofdstukken I t/m VII, IX, X, XII t/m XVI en XVII en de fondsen A, B, C en J zonder stemming aan te nemen.

44
Moties ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

46
Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

52
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (35627)