Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

17 december 2020
18:00 - 20:00 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Media

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij het VSO Landbouw- en Visserijraad van 1 september 2020

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Videoconferentie EU Landbouw- en Visserijministers 29 juni 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het VAO Landbouw, Klimaat en Voedsel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij het VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Moties ingediend bij het VAO Dieren in de veehouderij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het VAO Visserij

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Natuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (35296)

  Loading data
 10. 10

  Moties ingediend bij de Wet handhaving kraakverbod

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over openbaar vervoer en taxi

  Loading data
 13. 13

  Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) (35447)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Motie ingediend bij de Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

  Loading data
 21. 21

  Twee brieven van de vaste commissie voor Europese Zaken

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Marktwerking en mededinging

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VAO Exportkredietverzekering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VSO Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad voor het Openbaar Bestuur over het thema “Gemeenten en corona’ (35570-B, nr. 14)

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van wet van de leden Klaver en Bromet tot wijziging van de Wet natuurbescherming en enige andere wetten in verband met het treffen van maatregelen betreffende stikstofemissie en het opnemen van een grondslag voor subsidieverlening voor veestapelreductie en natuurversterking (Wet duurzame aanpak stikstof) (35444)

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering) (35600)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Gevangeniswezen en tbs

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over jeugd/jongeren met beperkingen en ontwikkelingsachterstanden

  Loading data
 32. 32

  Aangehouden moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Wonen en ruimte

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Urgendamiddelen) (35521)

  Loading data
 34. 34

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International) (35529)

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Moties ingediend bij de Machtigingswet oprichting Invest International

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Moties ingediend bij het notaoverleg over Douane

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 15 december 2020

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties voor het jaar 2020 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curaçao en Aruba) (35641)

  Loading data
 41. 41

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-VIII)

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (35650-XV)

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Najaarsnota 2020 (35650)De Voorzitter: ik stel voor de Kamerstukken 35 650, hoofdstukken I t/m VII, IX, X, XII t/m XVI en XVII en de fondsen A, B, C en J zonder stemming aan te nemen.

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Moties ingediend bij het debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Aangehouden motie ingediend bij vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

  Loading data
 47. 47

  Moties ingediend bij het debat over de Artikel 100-brief inzake inzet in de strijd tegen ISIS

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Wijziging van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer in 2021 (Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19) (35654)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Moties ingediend bij de Tijdelijke wet Tweede Kamerverkiezing covid-19

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek) (35462)

  Loading data

  Loading data
 51. 51

  Moties ingediend bij Wijziging van de Mijnbouwwet

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen vrije theaterproducenten in verband met COVID-19) (35627)

  Loading data
 53. 53

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

  Loading data
 54. 54

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

  Loading data