Plenair debat

Stemmingen

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties Water en Wadden
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021
Stenogram
Download Stemming Begroting Gemeentefonds 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)
Stenogram
Download Stemming motie Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging
Stenogram
Download Stemming Begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2020
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Infrastructuurfonds 2021
Stenogram
Download Stemmingen Bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Gemeentefonds 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Financiën 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks "Behoud het woud"
Stenogram
Download Stemmingen moties Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet
Stenogram
Download Stemming Begroting Provinciefonds 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021
Stenogram
Download Stemming Begroting van de Koning 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Defensie 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Nationaal Groeifonds
Stenogram
Download Stemming Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (Financiering meerkosten programmering landelijke publieke omroep en begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid in verband met COVID-19)
Stenogram
Download Stemmingen moties Onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Buitenlandse Zaken 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Klimaat en energie
Stenogram
Download Stemming motie Onderwijs en corona VI, mbo en h.o. plus stages
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen
Stenogram
Download Stemming Begroting Defensiematerieelbegrotingsfonds 2021
Stenogram
Download Stemming motie Algemene Financiële Beschouwingen 2019
Stenogram
Download Stemmingen moties Personeel/materieel Defensie
Stenogram
Download Stemming Begroting Deltafonds 2021
Stenogram
Download Stemmingen Tijdelijke huurkorting
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Justitie en Veiligheid 2021
Stenogram
Download Stemming motie Tijdelijke huurkorting
Stemmingslijst
Download Definitieve stemmingslijst dinsdag 8 december 2020
Stenogram
Download Stemming Begroting overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2021
Stenogram
Download Stemming Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet
Stenogram
Download Stemming motie Begroting OCW 2021, onderdeel Cultuur
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Nationaal Groeifonds 2021
Stenogram
Download Stemming Begroting Staten-Generaal 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Rekenfout bij risicoberekening granulietstort
Stenogram
Download Stemming motie Bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming Begroting Koninkrijksrelaties 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Economische Zaken en Klimaat 2021
Stenogram
Download Stemming motie Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Defensie 2021
Stenogram
Download Stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2021
Stenogram
Download Stemmingen Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2021
Stenogram
Download Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021
Stenogram
Download Stemmingen Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Te behandelen zaken

1
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS en aanverwante zaken

3
Moties ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VII, funderend onderwijs

6
Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: ‘Behoud het woud’

7
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Personeel/Materieel Defensie

8
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021

9
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021

11
Moties ingediend bij het debat over een rekenfout van Rijkswaterstaat bij de risicoberekening van de stort van granuliet in een natuurplas

12
Moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021

13
Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over ggz/toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten/personen met verward gedrag/maatschappelijke opvang/ suïcidepreventie

14
Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water en wadden

15
18
22
Moties ingediend bij het notaoverleg over het Nationaal Groeifonds

23
Moties ingediend bij het notaoverleg over Klimaat en Energie

24
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting) (35516)

26
Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet) (35518)

31
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (35570-III)

33
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021 (35570-V)

34
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (35570-VI)

38
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (35570-VIII)

42
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021 (35570-XII)

45
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (35570-XIII)

47
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (35570-XV)

48
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (35570-XVI)