Te behandelen zaken

1
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
AFVOEREN: Dertigledendebat over de prijsstijgingen en de hoge consumentenprijsindex
6
Het lid Wilders: debat met de minister-president en de minister van Justitie en Veiligheid over de voortdurende schokkende onthullingen inzake het politieke proces tegen dhr. Wilders
8
Het lid Van Meenen: verzoek om bij het debat over salafisme in Nederland de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit te nodigen (n.a.v. NRC, 10 september 2019)
9
Het lid Wiersma: verzoek het debat over salafisme in Nederland spoedig (in oktober) te plannen
10
Het lid Rog, voorzitter commissie SZW: verzoek nog in week 38 over het wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren (35269) te stemmen
11
Het lid Özütok: brief van de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bittere armoede in Caribisch Nederland (Rtlnieuws.nl, 10 september 2019)

12
Het lid Kuiken, voorzitter commissie LNV: debat met de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de stikstofproblematiek, te houden in de week vóór het herfstreces
13
Het lid Omtzigt: VAO Raad Algemene Zaken 16 september 2019 (AO d.d. 10/09), nog morgen op de agenda inclusief stemmingen
14
VSO Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2019
15
VSO Reactie op het rapport “Op de bres tegen hittestress” van de Dierenbescherming