Plenair debat : Stemmingen

De vergadering is geweest

12 april 2016
15:00 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking Autobrief II)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wet uitwerking Autobrief II

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van wetten teneinde misslagen en omissies in wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te herstellen, de broninhouding van eigen bijdragen voor beschermd wonen te kunnen voortzetten en het College bouw zorginstellingen op te heffen (Verzamelwet VWS 2016)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend bij de Verzamelwet VWS 2016

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over een verzoekonderzoek door de Algemene Rekenkamer over gemiste belastingopbrengsten

  Loading data
 7. 7

  Aangehouden motie ingediend bij het VSO over het ontwerpbesluit experiment cross-over kwalificaties

  Loading data
 8. 8

  Brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2016

  Loading data
 9. 9

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Verordening betreffende de levering van aardgas COM (2016) 52

  Loading data
 10. 10

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Besluit betreffende informatie-uitwisseling op energiegebied COM (2016) 53

  Loading data
 11. 11

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Passend onderwijs

  Loading data
 12. 12

  Overige moties ingediend bij het debat over de aanslagen in Brussel

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Ruimtelijke Ordening

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Wadden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij Wijziging van de Kernenergiewet

  Loading data

  Loading data