Plenair debat : Stemmingen (over alle resterende punten)

De vergadering is geweest

17 december 2015
20:30 - 23:59 uur
Zaal: Plenaire zaal

Bijlagen

Te behandelen zaken

 1. 1

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2016

  Loading data
 2. 2

  Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het opmaken van een voordracht ter vervulling van de vacature van een lid van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

  Loading data
 3. 3

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Voortman: “Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg” en de initiatiefnota van het lid Ellemeet “Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal”

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Moties ingediend bij het notaoverleg over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015-2025

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie)

  Loading data
 6. 6

  Motie ingediend bij: de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij het debat over de Najaarsnota 2015

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Toekomstagenda mbo

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het debat over het rapport van de Commissie Oosting

 11. 11

  Moties ingediend bij het VAO ROC Leiden

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het VAO Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Moties ingediend bij het VAO ProRail

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Moties ingediend bij het VAO Externe veiligheid

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Moties ingediend bij het VAO Biotechnologie en kwekersrecht

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Moties ingediend bij het VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Moties ingediend bij het VAO TSN/Toekomst thuiszorg

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Moties ingediend bij het VAO Preventie radicalisering

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Moties ingediend bij het VAO Energie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Moties ingediend bij het VSO Herziening Europese Verkiezingsakte

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Moties ingediend bij het VAO GGZ

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Moties ingediend bij het VAO Zwangerschap en geboorte

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Integratieonderwerpen

  Loading data
 27. 27

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Stedelijke Vernieuwing

  Loading data
 28. 28

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

  Loading data
 29. 29

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Wijkverpleging

  Loading data
 30. 30

  Aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2016

  Loading data
 31. 31

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Jaarwisseling 2014-2015 en vuurwerk

  Loading data
 32. 32

  Moties ingediend bij het VSO Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring

  Loading data
 34. 34

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP)

  Loading data
 35. 35

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de renovatie van het Binnenhof

  Loading data
 36. 36

  Aangehouden motie ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

  Loading data
 37. 37

  Aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

  Loading data
 39. 39

  Aangehouden motie ingediend bij het debat over de Europese Top van 17 en 18 december 2015

  Loading data
 40. 40

  Moties ingediend bij het VAO Circulaire economie

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
Naar boven