Te behandelen zaken

2
Brieven regering:

3
Van de stand van werkzaamheden afvoeren

5
Het lid Voortman: debat, voorafgegaan met de brief, met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bestorming van het raadhuis in Geldermalsen

6
Het lid Sjoerdsma: verzoek spoedige beantwoording schriftelijke vragen aan de ministers van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Milieu en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de vergunning verleend aan Urenco voor de export van 1.000 ton verarmd uranium naar Rusland, ingezonden 9 december 2015

7
Het lid de Lange: verzoek aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen (34 111) snel na het kerstreces te agenderen, voorafgegaan door een brief van het kabinet over het bericht dat de IGZ misstanden verzwijgt

8
VAO Energie (AO d.d. 16/12)
9
VSO Reactie op het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek doet naar het verdwijnen van de blauwe envelop (34 196, nr. 19)