Plenair debat

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Stenogram
Download Stemmingen moties NZa
Stenogram
Download Stemming motie Verantwoordingsdebat 2014
Stenogram
Download Stemmingen moties Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio's
Stenogram
Download Stemmingen moties Rapport commissie-Hoekstra
Stenogram
Download Stemmingen moties Telecommunicatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Integratieonderwerpen
Stenogram
Download Stemmingen moties Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Stenogram
Download Stemmingen moties Scheepvaart
Stenogram
Download Stemmingen moties Governance in de Zorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Gaswinning in Groningen
Stenogram
Download Stemmingen moties Visserij
Stenogram
Download Stemmingen moties Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Arbeidsomstandigheden
Stenogram
Download Stemming motie Omgevingswet
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgang trekkingsrecht pgb
Stenogram
Download Stemmingen moties Materieel Defensie
Stenogram
Download Stemming motie situatie Israël en Gaza
Stenogram
Download Stemmingen Huis voor klokkenluiders
Stenogram
Download Stemmingen moties MIRT
Stenogram
Download Stemmingen moties Spoorveiligheid/ERTMS
Stenogram
Download Stemming brief Besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen
Stenogram
Download Stemmingen Decharge jaarverslagen
Stenogram
Download Stemmingen moties EU-voorstel: verordening herziening besluit ggo's
Stenogram
Download Stemming motie Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Decentralisatie jeugdzorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Islam- en imamopleidingen
Stenogram
Download Stemmingen moties Nederlandse bijdrage strijd tegen ISIS
Stenogram
Download Stemmingen moties Ontslaan flexkrachten als gevolg van Wwz
Stenogram
Download Stemming motie invoering Boordcomputer Taxi en uitvoering motie-De Boer
Stenogram
Download Stemmingen moties Europese top van 25 en 26 juni
Stenogram
Download Stemming motie Mensenrechtenbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Voortgangsrapportage passend onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Internationaal fiscaal beleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Notitie antidemocratische groeperingen
Stenogram
Download Stemmingen Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Stenogram
Download Stemmingen moties WWB-onderwerpen en de Participatiewet
Stenogram
Download Stemmingen moties Eurogroep/Ecofin-Raad
Stenogram
Download Stemmingen moties Bekostiging wijkverpleging 2016
Stenogram
Download Stemming motie Cao-onderhandelingen Rijksoverheid
Stenogram
Download Regeling van werkzaamheden (stemmingen)
Stenogram
Download Stemming motie Rol onderwijs in aanpak radicalisering
Stenogram
Download Stemmingen moties Vervreemding en transformatie rijksvastgoed
Stenogram
Download Stemmingen moties Georganiseerde criminaliteit
Stenogram
Download Stemming motie Examens in het voortgezet onderwijs
Stenogram
Download Stemmingen moties Vreemdelingen- en asielbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Stenogram
Download Stemmingen moties Wegverkeer en Verkeersveiligheid
Stenogram
Download Stemmingen Suppletoire begroting Economische Zaken 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Tabaksontmoedigingsbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Gevolgen kindregelingen op kinderalimentatie
Stenogram
Download Stemmingen moties Kwaliteitszorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Uitgangspunten Cultuurbeleid
Stenogram
Download Stemmingen moties Verpleeghuiszorg
Stenogram
Download Stemmingen moties Handhaving
Stenogram
Download Stemmingen Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Stenogram
Download Stemmingen moties Prestatieafspraken hoger onderwijs
Stenogram
Download Stemming Voorjaarsnota 2015
Stenogram
Download Stemmingen moties Betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen
Stenogram
Download Stemmingen moties Voorjaarsnota 2015

Te behandelen zaken

3
Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand, Klein en Voortman tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

9
Voorjaarsnota 2015

16
Moties ingediend bij het VAO WWB-onderwerpen en de Participatiewet

19
Moties ingediend bij het debat over het rapport van de Commissie-Hoekstra

23
Moties ingediend bij het VSO over de invoering van de Boordcomputer Taxi (BCT) en de uitvoering van de motie van het lid De Boer over de verplichte BCT voor taxichauffeurs

26
Moties ingediend bij het VAO Tabaksontmoedigingsbeleid

31
Moties ingediend bij het VAO MIRT

38
Moties ingediend bij het VAO Islam- en imamopleidingen

39
Moties ingediend bij het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid

43
Moties ingediend bij het debat Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

48
Moties ingediend bij het notaoverleg over de gaswinning in Groningen

51
Brief van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake de decharge van de jaarverslagen voor het gevoerde financieel beheer door de ministers in het jaar 2014

53
Moties ingediend bij het VAO Handhaving

57
Moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrecht PGB

59
Moties ingediend bij het VAO betalingsproblematiek dure (oncologische) geneesmiddelen