Te behandelen zaken

 1. 1

  Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend bij Wet implementatie Omnibus II-richtlijn

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Kaderwet adviescolleges houdende vermindering van het maximum aantal leden en het laten vervallen van de verplichte kabinetsreactie

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Overige moties ingediend bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het 'gasgebouw' in Nederland

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs)

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad met betrekking tot de stand van de wetenschap omtrent Myalgische Encefalomyelitis (ME)

  Loading data
 10. 10

  Motie ingediend bij het VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Moties ingediend bij het debat over belastingontwijking

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Brief van het Presidium over het ontslagverzoek van de Griffier van de Tweede Kamer

  Loading data