Te behandelen zaken

  1. 1

    Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG

    Loading data
  2. 2

    Moties ingediend tijdens het debat

    Loading data