Te behandelen zaken

 1. 1

  Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hoofdstuk XV) + Spaarfonds AOW (fonds E)

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Moties ingediend tijdens het debat

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data