E-mailprocedure : E-mailprocedure: Voorstel van het lid Tuinman (BBB) voor omzetten commissiedebat Raad van Europa in SO | Reactietermijn 22/04 om 16.00 uur

De vergadering is geweest

22 april 2024
16:00 uur
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Op onderstaande e-mailprocedure inzake het voorstel van het lid Tuinman (BBB) om het commissiedebat Raad van Europa om te zetten in een schriftelijk overleg, is als volgt gereageerd:
  • De fracties van PVV, VVD, NSC, CDA en SGP zijn voor het voorstel;
  • De fracties van GroenLinks-PvdA en Volt zijn tegen het voorstel;
  • Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat er een meerderheid* is voor het voorstel en het commissiedebat Raad van Europa zal worden omgezet in een schriftelijk overleg. De inbrengtermijn wordt hierbij vastgesteld op donderdag 25 april om 14.00 uur.

_____________
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Het lid Tuinman (BBB) stelt voor het commissiedebat Raad van Europa op 25 april a.s. om te zetten in een schriftelijk overleg. De inbrengtermijn zal, indien het voorstel wordt aangenomen, worden vastgesteld op donderdag 25 april om 14.00 uur.
 
U wordt verzocht om uiterlijk maandag 22 april om 16.00 uur (gelieve via ‘Allen beantwoorden’ op dit e-mailbericht) aan te geven of u akkoord gaat met dit voorstel. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Sacha Dekker
Adjunct-griffier|Deputy clerk
Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken|Committee on Foreign Affairs
Tweede Kamer der Staten-Generaal |House of Representatives
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
Van: Darricarrere, M. 
Verzonden: vrijdag 19 april 2024 13:10
Aan: Commissie BUZA 
Onderwerp: Omzetten SO
 
Geachte griffie,
 
Dhr. Tuinman (BBB) zou graag willen verzoeken aan de commissie om het debat Raad van Europa om te zetten naar een schriftelijk overleg.
 
Hartelijke groeten,
 
Maykel 
BBB

Bijlage