Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

27 maart 2024
15:00 - 16:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

 4. 4

  Verzoek ZOB en TABOER om aandacht voor mentale gezondheid van agrariërs

 5. 5

  Informatie PURETi over innovatieve bijdrage aan stikstofuitdaging van Nederland

 6. 6

  Verzoek AgroAgenda Noord-Nederland, mede namens experimenteergebieden, om gesprek over belang van experimenteergebieden en samenwerking met provincies

 7. 7

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Houd de wolf uit Nederland' d.d. 2 april 2024

 8. 8

  Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwikkelingen Europese landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Volhoudbare voedselsystemen over de grens: de internationale inzet van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beoordeling voorstellen Europese Commissie over hulp aan de landbouwsector

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorstel Europese Commissie herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid voor vereenvoudiging van regels voor boeren

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de door de biologische fruitteeltsector aangevraagde vrijstelling voor de bestrijding van de appelbloesemkever en schurft met biologische bestrijdingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek ATR-advies op ontwerpbesluit i.v.m. stellen van brandveiligheidsvoorschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  KvK rapport regeldrukervaring in de Multifunctionele Landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken traject keten en gemeenschappen visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Visie voedsel uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Evaluatie landbouwvrijstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024 (Kamerstuk 21501-32-1625) (eerste deel)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Appreciatie WEcR van resterende maatregelen van provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van de leden Van der Plas en Hertzberger over in de Raad van Ministers tegen de Natuurherstelverordening stemmen en een blokkerende minderheid zoeken ter ondersteuning (Kamerstuk 36508-1)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanpassing datum stemming Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Appreciatie van de motie van de leden Hertzberger en Meulenkamp over zich ervoor inzetten dat uitgangsmateriaal of eigenschappen in de NGT niet patentbaar zijn (Kamerstuk 36410-XIV-81) en van de motie van het lid Tjeerd de Groot over het beperken van de reikwijdte van het octrooirecht voor producten verkregen met nieuwe genomische technieken (Kamerstuk 36410-XIV-85)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Protocol tot wijziging van het Verdrag van 3 april 2001 tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding inzake de plaats van vestiging van de zetel; Dijon, 21 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Advies van de commissie Rijksuitgaven voor de behandeling van de verantwoordingsstukken over 2023 in de vaste commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Brief aan de voorzitters van de vaste Kamercommissies m.b.t. door de Auditdienst Rijk uitgebrachte rapporten over het tweede halfjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)
  • do 28-03-2024 16.00 - 22.00: Debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse (aangevraagd door het lid Van Campen (VVD) op 5 maart 2024)

  Tweeminutendebatten:
  -

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • di 02-04-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)
  • di 09-04-2024 18.15 - 21.15: Commissiedebat EU-LNV
  • do 11-04-2024 16.30 - 22.15: Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 14-05-2024 17.00 - 21.00: Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • wo 29-05-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • wo 12-06-2024 13.30 - 17.30: Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • di 18-06-2024 17.00 - 20.00: Commissiedebat Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf
  • do 20-06-2024 13.30 - 18.30: Commissiedebat NVWA

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Tuinbouw, visserij en biotechnologie (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (3 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • di 02-04-2024 13.15 - 13.30: Petitieaanbieding over de wolf door Provincie Gelderland samen met bezorgde bestuurders, dierhouders en andere betrokkenen
  • do 04-04-2024 11.00 - 12.30: Technische briefing Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) inzake mestbeleid
  • do 04-04-2024 14.00 - 17.00: Rondetafelgesprek Wolf
  • wo 10-04-2024 18.00 - 19.45: Technische briefing Toelichting PBL op haar rapport over het halen van de stikstof- en natuurdoelen
  • di 23-04-2024 16.30 - 18.00: Technische briefing EU-Mercosurhandelsverdrag (samen met commissie BuHa-OS)
  • di 21-05-2024 17.00 - 18.30: Kennismaking met de Raad van State (besloten)
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
 29. 29

  Appreciatie amendement van het lid Grinwis inzake over het bewerkstelligen van een dierwaardige veehouderij toevoegen aan te financieren maatregelen van het Transitiefonds (Kamerstuk 35746-17)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op ingediende amendementen ten behoeve van tweede termijn wetgevingsoverleg Wet dieren (Kamerstuk 35746)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 26 maart 2024 en informele Visserijraad 24 en 25 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  SCoPAFF-vergadering gewasbescherming maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data