Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

7 februari 2024
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • R.Y. Hertzberger (NSC)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • I. Kostic (PvdD)
 • C. Teunissen (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Royal FloraHolland en meerdere organisaties voor werkbezoek 'Tuinbouwtour'

 5. 5

  Uitnodiging Smart Food Alliance voor gesprek/ontbijtsessie 'Middelgrote bedrijven als ketenregisseur voor een duurzaam voedselsysteem' d.d. 15 februari 2024

 6. 6

  Uitnodiging Greenports Nederland voor bijeenkomst m.b.t. transities tuinbouw sector

 7. 7

  Uitnodiging BO Akkerbouw voor werkbezoek aan Nederlandse akkerbouwsector

 8. 8

  36410-XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  36410 XIV Nota van wijziging inzake Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2024 (Kamerstuk 36410 XIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - december

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad van 17 januari 2024, over de stand van zaken rond waterkwaliteit en gebruik bestrijdingsmiddelen in grondwaterbeschermingsgebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Naar een veerkrachtige duurzame diervoederproductie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Actieplan biologische landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Project Uitwerking bedrijfstypen duurzame landbouw – melkveehouderij en akkerbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanpak van stalbranden

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortzetting Vrijstellingsregeling bovengronds aanwenden runderdrijfmest

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Verzamelbrief dierenwelzijn gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op brief KleindierNed over de huis- en hobbydierenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  SCoPAFF-vergadering gewasbescherming januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag "Aquacultuurbeleid van de EU - Stagnerende productie en onduidelijke resultaten ondanks meer EU-financiering" van de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Landbouw en Visserijraad 23 januari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang Intensiveringsplan preventie vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over de Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie om geen onomkeerbare stappen te nemen ten aanzien van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Antwoorden op vragen commissie over Wijzigingen Natuurherstelverordening en over onderhandelingen Natuurherstelverordening en voorgenomen besluit (Kamerstuk 21501-08-915)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging rol en positionering AERIUS in het stikstofdossier

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering motie rekenkundige ondergrens

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reservering van middelen voor de financiering van eerstemaatregelpakketten in het kader van het NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Derde lerende evaluatie Natuurpact 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang aanpak piekbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgangsrapportage van het Nationaal Kennisprogramma Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Invulling aan de motie van het lid Tjeerd de Groot over voor de start van de formatie maatregelen uitwerken om het doel voor 2025 voor het areaal stikstofgevoelige natuur te halen (Kamerstuk 35334-273)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Tussenrapportage maatschappelijke dialoog wolf

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toestemming voor deelname aan een rondetafelgesprek over de Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Fiche: Verordening Monitoringskader voor veerkrachtige Europese bossen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brief commissie Rijksuitgaven aan de vaste Kamercommissies - Verzoek om beleidsthema's aan te dragen voor de V-100

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissiestaf zal het commissiedebat Zoönosen en dierziekten op korte termijn inplannen. Ook zullen verscheidene andere nu ongeplande commissiedebatten conform de werkwijze van de commissie LNV gepland worden.

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • do 15-02-2024 10.00 - 14.00: Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel 
  • ma 19-02-2024 14.00 - 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (26/27 februari)
  • ma 04-03-2024 13.00 - 18.00: Wetgevingsoverleg Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren (Kamerstuk 35746, nr. 9)
  • wo 06-03-2024 13.00 - 18.00: Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 20-03-2024 13.00 - 16.00: Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)
  • ma 01-04-2024 14.00 - 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat EU-LNV (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (8 stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 08-02-2024 10.00 - 13.15: Rondetafelgesprek Uitvoerbaarheid van beleid op het boerenerf
  • do 29-02-2024 10.00 - 12.15: Rondetafelgesprek Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren
  • ma 11-03-2024 13.00 - 17.00: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre
  • ovb wo 13-03-2024 12.00 - 13.30: Lunchbijeenkomst Staat van LNV (besloten)
  • ovb do 04-04-2024 14.00 - 17.00: Rondetafelgesprek Wolf
  • ntb: Technische briefing EU-Mercosurhandelsverdrag (samen met commissie BuHa-OS)
  • ntb: Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0
 41. 41

  Beleidsvoorstellen uit de Nota van Wijziging en Begroting 2024 met CW 3.1 kaders (Beleidskeuzes Uitgelegd)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over vervolg wetenschapstoetsen Transitie in de landbouw (Fieldlabs en Innovatie op het boerenerf)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Stand van zaken nationale financiering tekort ecoregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Rondetafelgesprek 'Nota van Wijziging t.a.v. artikel 2.1 Wet dieren'

  Besluit: De commissie heeft besloten een genodigde toe te voegen aan het programma voor het rondetafelgesprek 'Nota van Wijziging t.a.v. artikel 2.1 Wet dieren' op 29 februari 2024.