E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Technische briefing 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’

De vergadering is geweest

8 december 2023
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: vrijdag 8 december 2023 12:32
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Technische briefing 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden'
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de PVV, PvdA-GL, NSC, D66, BBB, SGP, CU en Volt hebben met het voorstel van het lid Van Campen (VVD) ingestemd.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat er een meerderheid* voor het voorstel is en de technische briefing 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’ op donderdag 14 december 2023 van 13.00 tot 15.00 doorgang zal vinden.
 
Op korte termijn zal een convocatie voor deze activiteit worden rondgestuurd.
U kunt zich zelf in Parlis voor deze activiteit aanmelden (activiteit selecteren à tabblad ‘deelnemers’ à bewerken)
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.
 


-----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: donderdag 7 december 2023 09:55
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Technische briefing 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’ - reactie uiterlijk vrijdag 8 december 2023 12.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor LNV,
 
Van het lid Van Campen (VVD) is onderstaande verzoek binnengekomen om een technische briefing over de brief van de minister van LNV te plannen getiteld 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’.
Deze briefing, verzorgd door ambtenaren van het ministerie van LNV, zou plaats kunnen vinden op donderdag 14 december 2023 van 13.00 tot 15.00 uur.
 
Hierbij verzoek ik u om uiterlijk morgen (8 december 2023) om 12.00 uur, middels een reactie (reply-all) op deze mail, aan te geven of u:
  1. Dit voorstel steunt, en
  2. Of u bij deze technische briefing aanwezig zult zijn.
 
Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
Ook geldt dat deze briefing conform de werkwijze van de commissie LNV alleen doorgang zal vinden indien minimaal vier leden (exclusief voorzitter) zich aanmelden. **
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25, van het Reglement van Orde.
 
**De technische briefing zal doorgang vinden als minimaal 4 leden zich aanmelden. Aanmelding is niet vrijblijvend. Indien een Kamerlid onverhoopt verhinderd is, dient hij/zij voor vervanging te zorgen.
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Campen, A.A.H. van (Thom) <a.vcampen@tweedekamer.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 14:21
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Technische briefing Kamerbrief verontreinigde gebieden
 
Goedemiddag,
 
Verzoek voor een emailprocedure om een technische briefing te organiseren over de gisteren ontvangen brief van de minister van lnv over het aanwijzen van verontreinigde gebieden. Te houden voorafgaand aan het voor het kerstreces in te plannen landbouwdebat.
 
Thom van Campen
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD)
 
Woordvoerder landbouw, natuur, stikstofproblematiek, voedselkwaliteit, NVWA (LNV)
 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid Van Campen (VVD) om een technische briefing te organiseren over de brief van de minister van LNV te plannen getiteld 'Voortgang implementatie derogatiebeschikking mest en implementatie nutriënten-verontreinigde gebieden’.

    Te behandelen:

    Loading data