E-mailprocedure : Verzoek omzetten commissiedebat 7 december 2023 over RAZ d.d. 12 december 2023 in schriftelijk overleg

De vergadering is geweest

5 december 2023
10:00 uur
Commissie: Europese Zaken
Geachte (plv.) leden van de vaste commissie voor Europese Zaken,
C.c. (plv.) leden van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,
 
Hieronder treft u aan een verzoek van het lid Brekelmans (VVD-fractie).
 
Graag verneem ik per ommegaande, maar uiterlijk morgen, dinsdag 5 december om 10.00 uur, of u al dan niet instemt met dit verzoek.
Zo spoedig mogelijk daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure. (*)
 
Indien het verzoek wordt gesteund door een meerderheid, zal de inbreng worden vastgesteld op woensdag 6 december om 12.00 uur.
Het ministerie heeft laten weten de beantwoording vrijdagmiddag 8 december aan de Kamer te kunnen sturen. Dat betekent dat er geen tweeminutendebat voorafgaand aan de RAZ zal kunnen plaatsvinden.
 
Met vriendelijke groet,
 
mw. mr. A.E.A.J. (Brechje) Hessing-Puts ML
Griffier vaste commissie voor Europese Zaken
Lid van de Bouwbegeleidingscommissie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid: “2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.” Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 
Van: Emde, E.C.
Verzonden: maandag 4 december 2023 12:29
Aan: Commissie EU
CC: Brekelmans, R.P. (Ruben)
Onderwerp: RE: Commissiedebat RAZ 7 dec omzetten naar SO
 
Beste Brechje en Edgar,
 
We hebben vorige week uiteindelijk ons verzoek teruggetrokken om het CD RAZ deze donderdag om te zetten in een SO. Nu hebben Ruben en ik het er nog even over gehad en Ruben doet toch graag opnieuw het voorstel om het CD om te zetten in een SO.
 
Dit vanwege de volgende redenen:
  • Het debat heeft toch een grote inhoudelijke overlap met het plenaire debat over de Europese top een week erna.
  • De Kamer is dan net een dag geïnstalleerd, het lijkt ons toch niet optimaal om dan donderdag al een debat te hebben.
 
Qua inbrengtermijn en beantwoording van het SO, hebben wij geen voorkeur. Dat mogen jullie bepalen in samenspraak met het ministerie.
 
Is het mogelijk om dit via een emailprocedure voor te leggen?
 
Ik hoor het graag.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Elise Emde
Persoonlijk Medewerker Ruben Brekelmans
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
 
 
Van: Brekelmans, R.P. (Ruben)
Verzonden: vrijdag 1 december 2023 14:01
Aan: Commissie EU <cie.eu@tweedekamer.nl>
CC: Emde, E.C.
Onderwerp: Commissiedebat RAZ 7 dec omzetten naar SO
 
Beste griffie,
 
Graag zou ik het verzoek willen doen om het commissiedebat RAZ van 7 december om te zetten naar een Schriftelijk Overleg.
 
Belangrijke redenen zijn dat dit commissiedebat waarschijnlijk samenvalt met het plenaire debat over de formatie en diverse nieuwe woordvoerders dan pas net zijn geïnstalleerd.
 
Is het mogelijk om dit via een emailprocedure voor te leggen?
 
Alvast veel dank!
 
Hartelijke groet,
Ruben Brekelmans
 
Ruben Brekelmans
Tweede Kamerlid VVD
Buitenlandse Zaken en Asiel & Migratie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek omzetten commissiedebat 7 december 2023 over RAZ d.d. 12 december 2023 in schriftelijk overleg

    Te behandelen:

    Loading data