Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

26 maart 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • A. Kops (PVV)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • C. Martens-America (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • P.C. (Peter) de Groot (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • W.L. Postma (NSC)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • C. Stoffer (SGP)
 • M. Koekkoek (Volt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Verzoek Ambassade van Zweden, namens Zweedse delegatie, om gesprek m.b.t. energie d.d. 2-4 september 2024

 5. 5

  Aanbod SER voor toelichting op briefadvies 'Verduurzaming maakindustrie'

 6. 6

  Verzoek om een gesprek over het onderzoeksrapport 'De maatschappelijke bijdrage van familiebedrijven in beeld' van SEO Economisch Onderzoek, namens FBNed en Stichting Familie Onderneming

 7. 7

  Voorstel van wet van het lid Erkens houdende regels over het vergroten van de energieonafhankelijkheid (Wet energieonafhankelijkheid)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Evaluatierapport en verlenging vervaltermijn subsidiemodule Venture Challenge

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Commerciële Radio: Kennisgeving ontwerpbekendmakingsbesluit veiling commerciële lokale radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanvullende advisering over 13 projecten Nationaal Groeifonds uit eerste, tweede en derde indieningsronde (inclusief reactie kabinet)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang maatwerkafspraken maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie van de taakgerichte financiering van NEN

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de nadeelcompensatie ten gevolge van de productiebeperking voor kolencentrales in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Onderzoek nationaal emissieplafond voor ESR-sectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel openstelling SCE 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Leveringszekerheid van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie op de open brief Triodos Bank en meerdere organisaties inzake een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over de Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het Berenschot-rapport 'De energierekening in 2023 en 2035 vergeleken' van Essent

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over er naar streven dat per 2025 alle openbare verlichting en verlichting van Rijksgebouwen bestaat uit ledverlichting (Kamerstuk 36410-XIII-78)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie inzake de aangenomen motie door gemeenteraad Terneuzen met betrekking tot locatie transformatorstation

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie regeling rechtsbijstand Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake aardwarmte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over een openbare technische briefing inzake arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies Auditcommissies Gas- en Zoutwinning onder de Waddenzee monitoringsjaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toestemming voor deelname aan een technische briefing over het rapport ‘Onderzoek Samenhang Energietransitie en Stikstof in de industrie’ (OSES)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag informele Raad voor Concurrentievermogen 8-9 februari en 14-15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag Energieraad 4 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Mandaat rapporteurs Nationaal burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies commissie voor de Rijksuitgaven inzake behandeling verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geselecteerde beleidsthema's voor de V-100 in 2024 en deelname commissieleden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Notitie Agenda wetgevingsoverleggen Energiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Appreciatie gewijzigde amendementen bij het wetsvoorstel in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (Kamerstuk 36441)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie van de motie over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken (Kamerstuk 36441-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Appreciatie van de gewijzigde motie van de leden Bushoff en Beckerman over het advies van de Commissie Verschillen omarmen en hier in de Voorjaarsnota financiële ruimte voor maken ( t.v.v. Kamerstuk 36441-28)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Appreciatie van de gewijzigde amendementen met Kamerstuk 36441, nrs. 38 en 39 bij wetsvoorstel in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de tijdslijn van de kabinetsreactie op het advies van de Wetenschappelijke Klimaatraad (Wkr) ten behoeve van het Klimaatplan 2025-2035 en de tijdslijn van het Klimaatplan 2025-2035

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Mededeling EU-strategie industrieel koolstofbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche: Mededeling EU-klimaatdoelstelling 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Tussenrapportage EU-rapporteur EU-klimaatdoel 2040

  Te behandelen:

  Loading data