Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

23 januari 2024
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • H. Vermeer (BBB)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • W.L. Postma (NSC)
 • C. Martens-America (VVD)
 • A. Kisteman (VVD)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.M. Beckerman (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging NMT en KVNR voor werkbezoek en kennismaking met maritieme sector

 5. 5

  Uitnodiging NVDE en Netbeheer Nederland voor werkbezoek 'Praktijkdag energietransitie en energie-infrastructuur'

 6. 6

  Verzoek WISE tot aanbieding petitie 'Stop fossiele subsidies' d.d. 30 januari 2024

 7. 7

  Aanbod ASML, mede namens meerdere organisaties, voor technische briefing n.a.v. Kamerbrief over halfgeleiderecosysteem (33009-138)

 8. 8

  Aanbod technische briefing adviesrapport 'Met iedereen de transities in' van WKR

 9. 9

  Aanbod PBL voor technische briefing over publicatie 'Monitor RES 2023.Een voortgangsanalyse van de Regionale Energie Strategieën'

 10. 10

  Aanbod Nederlands Comité voor Ondernemerschap voor toelichting op rapport 'Jaarbericht Staat van het mkb 2023: Vertrouwen op ondernemerschap'

 11. 11

  Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de UNEP inzake de Twentieth Intergovernmental meeting on the Action Plan fort he Caribbean Environment Programme en de Seventeenth Conference of Parties tot he Conventon fort he Protection and Development of the Marine Environment of the Wider Caribbean Region, te Oranjestad, Aruba 3-6 oktober 2023; ’s-Gravenhage, 5 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verlenging waardevermeerderingsregeling tot 1 februari 2025

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang kabinetsaanpak risicovolle strategische afhankelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Landelijke, gezamenlijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het eindrapportage ''Aanjager schulden''

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapportage Industrieel Participatie beleid 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Rapport 'Groeimarkten voor Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Tussentijdse evaluatie Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  De Nederlandse inzet ter versterking van het halfgeleiderecosysteem in geopolitiek uitdagende tijden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie evaluatie innovatiebox

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op de motie van het lid Van Haga over ondernemers ondersteunen bij de bescherming van intellectueel eigendom (Kamerstuk 32637-519)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Nationale Grondstoffenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitspraak beroepszaak NFP-wijziging 3,5 GHz-band 2023 en veiling 3,5GHz-band

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Inrichting van de governance en de uitvoering van het Actieplan Groene en Digitale Banen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie Trendanalyse Biotechnologie 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Planning en Voortgang Algoritmeregister EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de tweede suppletoire begroting 2023 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Kabinetsreactie Duurzaam durven denken - Reflectie op de toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 30196/33009-812)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Nationaal Plan Energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Contouren Klimaatplan 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanvullende rapporten bij het concept Nationaal plan energiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voortgang ontwikkelingen nucleaire kennis- en innovatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgang aanvullend klimaatpakket elektriciteitssector

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgang Regionale Energie Strategieën (RES)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Vierde voortgangsrapportage prijsplafond

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over het speciaal verslag 'Hernieuwbare offshore-energie in de EU' van de Europese Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Periodieke rapportages GTS en NAM en onderzoek seismiciteit NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Lithiumwinning uit geothermie

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Ontwikkelingen ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven in EU-mededingingskader

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op de motie van het lid Van Haga over de financiële risico's van de Wiebesovereenkomsten (Kamerstuk 36410-XIII-74)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Twee productielocaties Groningenveld op waakvlam

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Twee productielocaties Groningenveld van waakvlam af

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Beoordeling SodM van periodieke rapportages GTS en NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Prioriteringsexercitie Commissiewerkprogramma 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 7-8 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Commissieaanbeveling erkenning kwalificaties van derdelanders

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Fiche: Herziening kader buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Kennismakingslunch op ministerie EZK op 12 februari 2024

  Besluit: kennismakingslunch op het ministerie op maandag 12 februari 2024
  Noot: de kennismakingslunch zal bij nader inzien op 11 maart 2024 plaatsvinden.  
 51. 51

  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor de Rijksuitgaven n.a.v. de evaluatie 'Beleidskeuzes uitgelegd'

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep Klimaat en Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Voortgang uitvoering Landelijke Actieagenda Netcongestie

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Rappel afschrift reactie op brief van Triodos Bank en meerdere organisaties met betrekking tot non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen ten behoeve van commissiedebat Energieraad op 29 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Commissiedebat Energieraad 29 februari 2024 met een uur verlengen

  Te behandelen:

  Loading data