E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) voor een kabinetsreactie op het rapport 'Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’

De vergadering is geweest

13 september 2023
15:00 uur
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van D66, CDA, BBB en SGP steunen het voorstel om een kabinetsreactie te verzoeken op het rapport van de Universiteit van Amsterdam ‘Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’, te ontvangen uiterlijk vrijdag 29 september 2023 om 17.00 uur.
Overigens heeft ook het lid Omtzigt (Groep Omtzigt) instemmend gereageerd. Deze instemming telt echter op grond van art. 7.20, eerste lid RvO niet mee voor het resultaat.
 
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat het voorstel is aangenomen.* Dit betekent dat het kabinet om een reactie op het rapport zal worden verzocht.
 
Met vriendelijke groet,
Annemiek Holtjer
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA  Den Haag
T +(31)6-11 78 79 97 | E a.holtjer@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel
 
-------

Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Van Campen (VVD) stelt voor om een kabinetsreactie te verzoeken op het rapport van de Universiteit van Amsterdam ‘Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’, te ontvangen uiterlijk vrijdag 29 september 2023 om 17.00 uur.
 
Ik verzoek u om uiterlijk vandaag (13 september 2023) om 15.00 uur, middels een allen-beantwoorden op deze e-mail, te laten weten of u dit voorstel steunt. Spoedig daarna zal ik u informeren over de uitkomst van deze e-mailprocedure.*
 
Met vriendelijke groet,
Annemiek Holtjer
Adjunct-griffier
Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Tweede Kamer der Staten-Generaal

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Campen, A.A.H. van (Thom) <a.vcampen@tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 21:25
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>

Onderwerp: Emailprocedure reactie kabinet rapport ‘Stikstof depositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’
 
Goedenavond,
 
Graag start ik een emailprocedure voor een kabinetsreactie - nog deze maand te ontvangen - op het rapport: ‘Stikstof depositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’, (Universiteit van Amsterdam, Stichting Mesdag Zuivelfonds).
 
Thom van Campen
Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal (VVD)
 
Woordvoerder landbouw, natuur, stikstofproblematiek, voedselkwaliteit, NVWA (LNV)
 

Agendapunten

  1. 1

    [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van Campen (VVD) voor een kabinetsreactie op het rapport 'Stikstofdepositie rond melkveebedrijven: ruimtelijke en temporele patronen’

    Te behandelen:

    Loading data