Procedurevergadering : Extra procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

5 september 2023
18:30 - 19:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen (inclusief initiatiefwetsvoorstellen), notities en brieven van de regering, en initiatiefnota’s, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.


Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken, met uitzondering van de zaken waarover de commissie eerder een behandelbesluit heeft genomen.

N.B.: De controversieelverklaring geldt niet voor zaken die op de Europese agenda en/of de agenda van andere vergaderingen van internationale organisaties staan. Het niet behandelen door de commissie van deze vergaderingen zou betekenen dat de Kamer afziet van het vragen van informatie over en het beïnvloeden van de opstelling van de minister in de betreffende vergaderingen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • J.J. Klink (VVD)
 • U. Ellian (VVD)
 • P.J. Valstar (VVD)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • J. van Wijngaarden (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • J. Wuite (D66)
 • A.R. Hammelburg (D66)
 • A. Kuik (CDA)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • K.P. Piri (PvdA)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • R. de Roon (PVV)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • T. Kuzu (DENK)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • D.J. Eppink (BBB)
 • D.G.M. Ceder (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede”

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Artikel 100 brief inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Informatie overdracht Oekraïense krijgsgevangenen van Rusland naar Hongarije

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Lijsten van verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsstandpunt diepzeemijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Appreciatie van de aangehouden motie-Sjoerdsma over het amenderen van artikel 15 bis van het Statuut van Rome en het bij Oekraïne blijven aandringen op zo snel mogelijk partij te worden bij dat Statuut

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwikkelingen in Niger

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Update ontwikkelingen Niger

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Inzet Koninkrijk der Nederlanden voor de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Nederlandse steun aan Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Fiche: Voorstel verordening instelling Oekraïne-faciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsreactie op IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van de IAEA met als doel sancties te ontlopen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gastlandverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Raad van Europa betreffende de zetel van het register van schade veroorzaakt door de agressie van de Russische Federatie tegen Oekraïne; Straatsburg, 14 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van het koninklijk besluit houdende verlening van ontslag aan mr. W.B. Hoekstra als Minister van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de bevindingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het onderzoek gebruik afkomstgerelateerde gegevens en gebruik risicomodellen (Kamerstuk 26643-1031) en reactie op het verzoek van het lid Van Baarle, gedaan tijdens de regeling van Werkzaamheden van 9 mei 2023, over het bericht ‘Pas op met deze visumaanvraag’, waarschuwt het algoritme van het ministerie’ (Nrc.nl, 23 april 2023)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Inbreng schriftelijk overleg Internationale Cyberstrategie d.d. 6 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 25 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Strategische procedurevergadering d.d. 27 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Commissiedebat Consulaire Zaken d.d. 11 oktober 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Commissiedebat Iran d.d. 1 november 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Schriftelijk overleg d.d. 14 juli 2023 over de Appreciatie van de Top van de Raad van Europa van 16 en 17 mei in Reykjavik

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland (n.a.v. een verzoek van het Lid Brekelmans in de procedurevergadering d.d. 9 maart 2023)

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: gesprek wordt gepland.
   
 30. 30

  Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Jordanië

 31. 31

  Gesprek met een delegatie van de commissie Buitenlandse Zaken uit het parlement van Letland

 32. 32

  Gesprek met dhr Reza Pahlavi (Iraans oppositielid)

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Wordt gepland.
 33. 33

  Lunchgesprek met de ambassadeur van Japan voorafgaand aan het notaoverleg Mensenrechtenbeleid d.d. 25 september 2023 (n.a.v. een verzoek van het Lid De Roon in de commissie-regeling van werkzaamheden in de procedurevergadering d.d. 6 juli 2023)

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Wordt gepland.
 34. 34

  Hoorzitting over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het Lid Futselaar in de commissie-regeling van werkzaamheden in de procedurevergadering d.d. 6 juli 2023)

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Wordt gepland.
 35. 35

  Technische briefing door het ministerie van Buitenlandse Zaken over de spanningen in Europa m.b.t. kernwapens (n.a.v. een verzoek van het Lid Futselaar in de commissie-regeling van werkzaamheden in de procedurevergadering d.d. 6 juli 2023)

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Wordt gepland.
 36. 36

  Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Commissiedebat AVVN d.d. 12 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Commissiedebat op 11 oktober 2023 over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 23 oktober 2023

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
 39. 39

  Werkbezoek Interparlementaire conferentie over EU buitenland- en defensiebeleid, Madrid d.d. 1-2 oktober 2023

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Het werkbezoek zal doorgang vinden.
 40. 40

  Commissiedebat op 7 november over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 13 november 2023

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
  Noot: Commissiedebat zal worden omgezet in een schriftelijk overleg vanwege het verkiezingsreces.
 41. 41

  Commissiedebat NAVO (eind november, nog niet gepland)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Commissiedebat OVSE

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
 43. 43

  Schriftelijk overleg op 6 december over Raad Buitenlandse Zaken d.d. 11 december 2023

  Besluit: Niet controversieel verklaren.
 44. 44

  Fiche: Mededeling nieuwe agenda betrekkingen EU-Latijns Amerika en het Caribisch gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 26 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken d.d. 20 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 26 juni 2023 en de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023 (Kamerstuk 21501-02-2698)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juli 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) van 30-31 augustus 2023 (Kamerstuk 21501-02-2706)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche: Mededeling Europese Economische Veiligheidsstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Rapportage van EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode april tot en met juni 2023 op het gebied van het ministerie van Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data