Commissiedebat : Stikstof, NPLG en natuur

De vergadering is geweest

7 september 2023
11:00 - 17:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • Ch. van der Wal-Zeggelink
  minister voor Natuur en Stikstof
 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • G.F.C. van Meijeren (FVD)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brandbrief van dierenartsen over wolven in Drenthe en omliggende provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitkomsten COP15 VN-Biodiversiteitsverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Kabinetsreactie BIT-advies AERIUS

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Literatuuronderzoek Leefbaarheid op het platteland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Opvolging motie Van der Plas (BBB): Emissietotalen 2018 versus meest recent (Kamerstuk 30252-46)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Greenpeace Nederland over “Reactie Greenpeace Nederland m.b.t. stikstofaanpak door kabinet.”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Publicatie essay in verkenningstraject alternatief voor KDW

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoeken commissie over het rapport ‘Natuurbrandsignaal 2023 (NIPV)'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  PAS-meldingen hoger geprioriteerd in het stikstofregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Notificatie landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties piekbelasting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie Raad van State uitspraak 25km-rekenafstand

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief van de visserijsector over erkenning bestaand gebruik beroepsvisserij in Natura2000 gebieden.

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over de brief van BoerenNatuur met betrekking op implementatieproblemen bij het Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over het rapport ‘Bosbeheer in beeld; Over (Staats)bosbeheer en bossenstrategie’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Openbaarmaking stukken bij TNO-onderzoek naar afbakening in modellering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inzet middelen transitiefonds in relatie tot verplichtend instrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Antwoorden op vragen commissie over aantal ontwikkelingen op het gebied van soortenbeleid (Kamerstuk 36200-XIV-120)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzamelbrief natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  OESO-rapport rapport 'Policies for the future of farming and food in The Netherlands'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang gebiedsgerichte aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  RIVM-rapport ‘Stand van zaken: Ammoniak van Zee. Tussenrapportage april 2023’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Innovatie en borging van emissiearme stalsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezeggingen externe evaluatie RIVM en onderzoek AERIUS

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang Stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport ‘Normeren en beprijzen van stikstofemissies – sturen op stikstof’

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering van de motie over extern salderen door Rijkswaterstaat en over voorlopers in de transitie van de landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Eerste Versie Integraal Beheerplan (IBP) Waddenzee en Verklaring Wilhelmshaven

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Quickscan ‘Effecten van het LNV-instrumentarium op natuur en biodiversiteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Appreciatie van de adviezen in de brieven van verschillende natuurorganisaties ten behoeve van het commissiedebat Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Nieuwe kritische depositiewaarden en actualisatie depositiecijfers

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Antwoorden op vragen commissie over de Verzamelbrief Natuur (Kamerstuk 33576-325)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wolvenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op brief Mythes over de Europese Natuurherstelwet ontkracht

  Te behandelen:

  Loading data