E-mailprocedure : Verzoek Van den Berg (CDA) en Kamminga (VVD) ontvangen antwoorden SO Sint Eustatius voor PV 22 februari i.v.m. voorhangprocedure

De vergadering is geweest

9 februari 2023
16:00 uur
Aan de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Geachte leden,
 
Hierbij leg ik u het voorstel voor van de leden Van den Berg (CDA) en Kamminga (VVD) om de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken het verslag van het schriftelijk overleg Sint Eustatius uiterlijk vrijdag 17 februari naar de Kamer te sturen zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van de Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 14 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (Kamerstuk 35422, nr. 19) en de Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (Kamerstuk 35422, nr. 20). Daarbij wordt de staatssecretaris tevens verzocht geen onomkeerbare stappen te zetten tot deze behandeling is afgerond.
 
Ik verzoek u om uiterlijk morgen donderdag 9 februari 16.00 uur aan te geven of u, namens uw fractie, instemt met dit voorstel, via een reply all op dit bericht.
 
Met vriendelijke groet,
Eva Meijers
Commissiegriffier
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
& Koninkrijksrelaties
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel verzoek ontvangen antwoorden SO Sint Eustatius voor PV 22 februari i.v.m. voorhangprocedure

    Te behandelen:

    Loading data