Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

16 mei 2023
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • P.J. Valstar (VVD)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • F. Boulakjar (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • E. Boutkan (Volt)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Ambassade van de Republiek Moldavië, namens commissie voor Milieu van Moldavische parlement, om gesprek m.b.t. energie en milieu

 4. 4

  Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid en Conceptregeling inzake de Subsidiemodule BMKB

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Besluit van 30 maart 2023, houdende wijziging van het Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten, het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen en het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten in verband met de uitvoering van van Verordening (EU) 2019/1020 van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid en conceptregeling inzake de verlenging van de subsidiemodule Groeifaciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nationale Grondstoffenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Voortgang acquisitie met meer focus

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afwegingskader maatwerkafspraken verduurzaming industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatierapport StartupDelta en Techleap

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken gasleveringszekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording vraag gesteld tijdens het commissiedebat Klimaat en Energie van 15 februari 2023, over inzicht in energie-infraprojecten die risico op vertraging lopen vanwege stikstofvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken SDE++ en resultaten SDE++ en SCE 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verloop openstelling SDE++ 2022 (Kamerstuk 31239-368)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Openstelling SDE++ 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Evaluatieaanpak klimaat(mitigatie)beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voorjaarsbesluitvorming Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Eindrapport klimaattafel Bonaire

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tegemoetkoming SEFE

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Situatie bij energieleverancier DVEP

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Stoffer c.s. over verkennen in hoeverre voor belangenorganisaties met een ideëel doel op grond van artikel 3:305a BW nadere vereisten aan representativiteit gesteld moeten worden (Kamerstuk 36169-37)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op de EU-consultatie over de EU-elektriciteitsmarkt (Kamerstuk 22112-3628)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  EU-Voorstel: Verordening voor een nettonulindustrie (Net-Zero Industry Act) COM (2023) 161

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche: Net Zero Industry Act (netto-nul industrie verordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstel: Mededeling Interne markt (The Single Market at 30) COM (2023) 162

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Fiche: Mededeling 30 jaar interne markt

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  EU-Voorstel: Mededeling Lange termijn strategie voor concurrentievermogen na 2030 COM (2023) 168

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Verordening ter verbetering van het EU elektriciteitsmarktontwerp

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Verordening tegen marktmanipulatie op de groothandelsmarkt voor energie

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Richtlijn gemeenschappelijke regels voor stimuleren reparatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag ESA Ministeriële Conferentie 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel toezending BNC-fiche Critical Raw Materials Act

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitstel toezending BNC-fiche Richtlijn betreffende de uitbreiding en modernisering van het gebruik van digitale instrumenten en processen in het vennootschapsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brief van de commissie voor Koninkrijksrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Voorstel van het lid Van Strien (VVD) tot wisseling commissiedebatten Innovatie en Verduurzaming mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorstel data procedurevergadering commissie EZK tot aan het kerstreces

  Zomerreces 7 juli t/m 4 september 2023
  • Dinsdag 12 september van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 26 september van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 10 oktober van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 24 oktober van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  Herfstreces 13 t/m 24 oktober 2023
  • Dinsdag  7 november van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 21 november van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 12 december van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  • Dinsdag 19 december van 17.00 tot uiterlijk 18.00 uur.
  Kerstreces 22 december 2023 t/m 15 januari 2024
 38. 38

  Voorstel van het lid Van Wijngaarden (VVD) tot verplaatsing commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 24 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Kabinetsreactie op het rapport "Groningers boven gas" van de Parlementaire enquête aardgaswinning Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen van 22 en 23 mei 2023

  Te behandelen:

  Loading data