Commissiedebat : Mestbeleid

De vergadering is geweest

1 juni 2023
14:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD EERSTE TERMIJN 5 MINUTEN
N.a.v. besluitvorming in de strategische procedurevergadering van de commissie LNV van 8 maart 2023 is de nieuwe werkwijze van de commissie dat u zich in Parlis aan dient te melden voor commissiedebatten opdat tijdig duidelijk is hoeveel commissieleden deelnemen aan dit debat en of er derhalve voldoende tijd is ingeruimd voor een ordentelijk debat.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • P. Adema
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. Amhaouch (CDA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • E.S. Akerboom (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  CDM-advies korting stikstofgebruiksnorm bij late inzaai van een vanggewas

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - derde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  CDM-advies Minimoederdieren in het pluimveerechtenstelsel, CDM-advies Actualisatie excretieforfaits voor vleesvee en Monitoringsrapportage fosfaatrechtenmarkt 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen commissie over het besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-482)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Implementatie vier maatregelen zevende Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde kwartaal 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapporten Toekomstig Mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Publicatie wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering voor het jaar 2023 van de derogatiebeschikking 2022-2025 en de Subsidieregeling met het oog op het behoud van graslandareaal

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gewaslijsten vanggewassen en winterteelten en korting op de stikstofgebruiksnorm na later inzaaien vanggewas

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over toezending van het volledig uitgewerkte kader ‘Beleidskeuzes uitgelegd’ voor de subsidieregeling afbouw derogatie/behoud grasland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie CBS Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Maatwerkaanpak onder 7e nitraatactieprogramma

  Te behandelen:

  Loading data