Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 januari 2023
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken
Herziene brievenlijst i.v.m. toevoeging agendapunten*

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. (Rudmer) Heerema (VVD)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • R.J. Dekker (FVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  do 19-01-2023 19:00-22:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  wo 01-02-2023 15:00-18:00 Commissiedebat Institutioneel racisme
  wo 01-02-2023 18:30-22:30 Commissiedebat aanbieding rapport Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië

  do 02-02-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 14-02-2023 19:00-22:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-02-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Voorjaarsreces vrijdag 24 februari t/m maandag 6 maart 2023

  IPC Interparlementaire conferentie over EU-buitenland-, veiligheids-en defensiebeleid 2 t/m 4 maart 2023
  do 09-03-2023 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023
  do 16-03-2023 13:00-16:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 23-03-2023 12:30-13:15 Procdedurevergadering


  Nog te plannen activiteiten
  • Commissiedebatten NAVO 2023
  • Commissiedebat China (reactie ministerie Buza afwachten)
  • Technische briefing Aanbieding advies 'De geopolitieke rol van Turkije: trends en toekomstscenario's' van AIV"  (concept 25/01 14:30-16:30)
  • Bijzondere procedure  Delegatie van de Patriottische Unie van Koerdistan (Irak) (concept 25/01 17:00-18:00)
  • Rondetafelgesprek over de ontwikkelingen in Iran (concept 02/02 15:00-17:30)
  • Gesprek Kabinetsbesluit ophoging financieringsplafond Europese Vredesfaciliteit (08/02 13:00-14:00)
  • Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken - Gymnich (concept 16/02 15:00-18:00)
  • Gesprek Libisch parlement
  • Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Sjoerdsma en Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht
  • Commissiedebat AVVN (Najaar 2023)
 4. 4

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten

  35 332 (Goedkeuring van het op 1 juni 1993 te Wenen tot stand gekomen Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD), zoals gewijzigd bij het Verdrag van 27 maart 1996, het Verdrag van 26 april 1996 en van het Verdrag van 25 juni 2003, en zoals aangevuld door het Verdrag van 26 mei 2014 (Trb. 2019, 92)) 24, 25 en 26 januari 2023 (week 4)
  * 36 028 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit))
  21, 22 en 23 februari 2023 (week 8)
  * Debat over het bericht dat er sprake zou zijn van institutioneel racisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (Van Baarle) (minister BuZa, minister BZK)
  * Debat over de situatie in Iran (Van der Plas) (minister BuZa)
  * Debat over het onderzoeksprogramma ‘Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950’(Ellemeet) (Minister-president, minister BuZa)
  * Dertigledendebat over het bericht dat ambassades in Nederland de rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn (Piri) (minister BuZa)

   
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie om een rapport van de Nederlandse ambassadeur in Armenië over zijn bezoeken aan de gebieden in Armenië met de Kamer te delen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Antwoorden op vragen commissie over de Nederlandse veiligheidsinzet in de Sahel en West-Afrikaanse kuststaten post-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Terugkoppeling van het bezoek van minister-president aan Israël en de Palestijnse Gebieden 24-25 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland (Kamerstuk 36200-V-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Steun Oekraïne 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoord op de motie van de leden Agnes Mulder en Ceder over de samenwerking met het maatschappelijk middenveld in kaart brengen in landen waar de dialoog over mensenrechten lastig is (Kamerstuk 32735-352), de gewijzigde motie van het lid Ceder over het opnemen van de doodstraf vanwege geloofsafval, bekering en blasfemie in resoluties van de Derde Commissie van de VN (Kamerstuk 32735-357), de motie van de leden Van der Plas en Kuzu over bezien hoe initiatieven kunnen worden ondersteund om Russen te voorzien van informatie vanuit een ander perspectief (Kamerstuk 36045-33) en toezegging inzake steun aan Russische media

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rollend werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2023-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ondersteuning aan de Caribische Landen bij de totstandkoming van internationale verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het verzoek van het lid Piri, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 december 2022, over het bericht ‘Hoe ambassades in Nederland de rechter negeren en ex-werknemers daar de dupe van zijn’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 23 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Afmelding voor het commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 18 januari 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2023Z00328 Aan minister Buza- Inzake Inventarisatie hardvochtigheden in dienstverlening BZ ter uitvoering van de motie van de leden Ploumen en Jetten 16-01-2023
  2. 2022Z24250 Aan minister Buza- Verzoek Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel 06-12-2022
  3. 2022Z14588 Aan minister Buza - situatie Ethiopië 07-07-2022 > Rappel sturen aan het ministerie
  4. 2022Z11108 Aan minister Buza - verzoek reactie brief derde inzake situatie bahais in Qatar 02-06-2022
  5. 2022Z11107 Aan minister Buza - verzoek reactie berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA, met als doel santies te ontlopen 02-06-2022 
  6. 2021Z10635 Aan initatiefnemer Van Raan-vragen over initatiefnota Ecocide 11-06-2021
   
 20. 20

  Uitnodiging Swedish Parliament voor interparlementaire conferentie over gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid d.d. 2-3 maart 2023

 21. 21

  Uitwerking programma buitenlandse werkbezoeken 2023

  De commissie stemt in met de voorgestelde data voor buitenlandse werkbezoeken aan Japan/Korea en Georgië/Armenië. Ten aanzien van mogelijke werkbezoeken aan twee andere bestemmingen wordt in de volgende procedurevergadering een nader voorstel voorgelegd.
 22. 22

  Uitnodiging Senate of Pakistan voor conferentie 'Climate Change: A Wake-up Call for Nations and role of Parliaments' d.d. 22 maart 2023