E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het llid Bisschop (SGP) mede namens CDA, JA21 en BBB mbt brief NSP

De vergadering is geweest

30 juni 2022
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 12:26
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Voorstel Bisschop (SGP) mbt brief NSP
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Het resultaat van onderstaande e-mailprocedure is als volgt:
De fracties van de VVD, PVV, CDA, FvD, CU, JA21, SGP en BBB hebben met het voorstel ingestemd.
Van de overige fracties is geen reactie ontvangen.
 
Dit houdt in dat er een meerderheid* is voor het voorstel om op vrijdag 1 juli om 12.00 uur inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg over de brief ‘Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan’ en de minister te verzoeken zijn antwoorden uiterlijk woensdag 6 juli aan de Kamer te doen toekomen.
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


----
Van:
Commissie LNV
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 15:47
Aan: Commissie LNV 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel Bisschop (SGP) mbt brief NSP - reactie MORGEN (30/6) 12.00 uur
 
Geachte (plv.) leden van de commissie LNV,
 
Van het lid Bisschop (SGP), mede namens de fracties van het CDA, JA21 en BBB is onderstaand voorstel binnengekomen om op vrijdag 1 juli om 12.00 uur inbreng te leveren voor een schriftelijk overleg over de brief ‘Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan’ en de minister te verzoeken zijn antwoorden uiterlijk woensdag 6 juli aan de Kamer te doen toekomen.
 
Ik verzoek u uiterlijk donderdag 30 juni 2022 om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Met vriendelijke groet,
Rens Jansma
Griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 
 
--
Verzonden: woensdag 29 juni 2022 14:17
Aan: Commissie LNV <cie.LNV@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Voorstel Bisschop (SGP) mbt brief NSP
 
Beste griffie,
 
Roelof Bisschop (SGP) wil graag, mede namens de CDA, JA21 en BBB, via een e-mailprocedure het volgende voorstel aan de commissie voorleggen:
17 juni jl. hebben we een brief gekregen over het Nationaal Strategisch Plan GLB en de aanpassingen die de minister hierin wil doen (Kamerstuk 28625 nr. 339). Met het oog op de uitkomst van de tweede praktijkproef en de positie van de akkerbouw zouden we graag op korte termijn, dus voordat het NSP definitief vastgesteld en ingediend wordt, een schriftelijk overleg met de minister willen hebben over deze brief. De inbrengdatum zou a.s. vrijdag kunnen zijn, zodat uiterlijk volgende week woensdag de beantwoording naar de Kamer gestuurd kan worden.  
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Maljaars
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer
 

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid BISSCHOP (SGP) mede namens CDA, JA21 en BBB m.b.t. brief NSP

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data