E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks), mede namens het lid Boswijk (CDA), om informatie over derogatie

De vergadering is geweest

27 juni 2022
12:00 uur
Van: Commissie LNV
Verzonden: maandag 27 juni 2022 12:02
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [RESULTAAT E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks), mede namens het lid Boswijk (CDA), om informatie over derogatie
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van de leden Bromet (GroenLinks) en Boswijk (CDA) ingestemd:
 
  • VVD, D66, PvdA, PvdD, SGP, Volt, BBB
 
De overige fracties hebben niet gereageerd. Het voorstel is aangenomen.* Dat betekent dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzocht zal worden de gevraagde informatie deze week aan de Kamer te sturen.

Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


------
Van:
Commissie LNV
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 15:19
Aan: Commissie LNV
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Verzoek van het lid Bromet (GroenLinks), mede namens het lid Boswijk (CDA), om informatie over derogatie - reactietermijn 27/6; 12u
 
Geachte leden en plv. leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
 
Het lid Bromet (GroenLinks) stelt mede namens het lid Boswijk (CDA) voor om naar aanleiding van het stikstofdebat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) te verzoeken om een brief met daarin een toelichting op de stand van zaken, de meest waarschijnlijke uitkomst en de gevolgen (liefst per sector en per regio) van het mogelijk niet verlengen van de derogatie en hoe die gevolgen zich verhouden tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).
 
Ik verzoek u uiterlijk maandag 27 juni 2022 om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.*
 
Indien de commissie instemt met het verzoek, zal de minister van LNV worden verzocht om de gevraagde informatie in de loop van volgende week naar de Kamer te sturen.
Met vriendelijke groet,
Sophie Meijer
Adjunct-griffier vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
 

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van het lid BROMET (GroenLinks), mede namen het lid BOSWIJK (CDA) om informatie over derogatie

    Te behandelen:

    Loading data