Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

13 december 2022
17:00 - 18:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • P.J.T. van Strien (VVD)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • J. Thijssen (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod van de Algemene Rekenkamer voor een besloten technische briefing naar aanleiding van een brief over de uitgaven van het klimaatbeleid die op 25 januari 2023 zal verschijnen

 4. 4

  Uitnodiging SMF voor werkbezoek m.b.t. financiering van mkb

 5. 5

  Uitnodiging Getir voor werkbezoek

 6. 6

  Ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Verlenging en heropening Subsidie Verduurzaming Mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Klimaatwet (implementatie Europese klimaatwet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortgang Wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatieplan 2023-2027 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kennisgeving ontwerp-bekendmakingsbesluit veiling landelijke radiovergunningen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending van de brief over Actieplan Groene en Digitale Banen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op het project de Delta Corridor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Appreciatie tussenrapportage van het Expertteam Energiesysteem 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Contouren burgerforum klimaat- en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Ontwikkelingen SEFE

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen over gevolgen sanctie op SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering tijdelijk verplicht plafond op marktinkomsten van producenten van elektriciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werkwijze van de energieleverancier HEM en de daarover in het programma Radar gesignaleerde zorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vaste energiecontracten in de consumentenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken energiebesparingsbeleid bedrijven en instellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanwijzen van aanbieders essentiële diensten in de gas- en oliesector ter bevordering van de digitale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsappreciatie TNO-onderzoek 'Burgers over klimaatbeleid: een onderzoek naar zorgen en oplossingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 1 en 2 december (Kamerstuk 21501-30-568)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  EU-voorstel: verordening betreffende een EU-breed kader voor de certificering van koolstofverwijdering COM (2022) 672

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel data procedurevergadering commissie EZK tot aan het zomerreces 2023

  • Dinsdag 24 januari om 17.00 uur.
  • Dinsdag 7 februari om 17.00 uur 
  • Dinsdag 21 februari om 17.00 uur
   Voorjaarsreces: 24 februari t/m 6 maart 
  • Dinsdag 7 maart om 17.00 uur
  • Dinsdag 21 maart om 17.00 uur
  • Dinsdag 4 april om 17.00 uur
  • Dinsdag 18 april om 17.00 uur
   Meireces: 21 april t/m 8 mei
  • Dinsdag 16 mei om 17.00 uur
  • Dinsdag 30 mei om 17.00 uur
  • Dinsdag 13 juni om 17.00 uur
  • Dinsdag 27 juni om 17.00 uur
  • Dinsdag 4 juli om 17.00 uur
   Zomerreces: 7 juli t/m 4 september
 30. 30

  Motivering op grond van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet van incidentele suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep Klimaat en Energie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Teunissen (PvdD) voor een rondetafelgesprek Economische systeemverandering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Veranderd gebruik gasopslag Grijpskerk

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Appreciatie gewijzigd amendement van het lid Kröger c.s. ter vervanging van nr. 17 over handhaving en toezicht op de verbreding van de energiebesparingsplicht (Kamerstuk 36200-XIII-19) en amendement van het lid Thijssen c.s. ter vervanging van nr. 15 over ondersteuning van gemeenten in hun lokale aanpak met energiecoaches en energiefixers (Kamerstuk 36200-XIII-20)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over seismische voorboden van aardbevingen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Schadeafhandeling rondom onder meer gasopslag Norg en bewijsvermoeden

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Addendum verslag resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag Buitengewone Energieraad 24 november 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda extra Energieraad 13 december 2022 en appreciatie Commissievoorstel marktcorrectiemechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Programma Groen Gas

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang waterstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Appreciatie amendement van het lid Van Strien c.s. ter vervanging van nr. 85 over het verlengen van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (Kamerstuk 36200-xiii-87) en uitvoering motie van het lid Graus c.s. over integraal nationaal maritiem industriebeleid onder regie van de minister van EZK (Kamerstuk 36200-xiii-29)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijke overleg over de geannoteerde agenda extra Energieraad 13 december 2022 en appreciatie Commissievoorstel marktcorrectiemechanisme

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken Fit for 55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data