Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie EZK

De vergadering is geweest

29 november 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • M. Amhaouch (CDA)
 • M. Grevink (VVD)
 • R.M. Leijten (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Verzoek VNO-NCW en MKB-Nederland tot aanbieding rapport 'Cluster energie strategieën' d.d. 9 november 2022

 4. 4

  Verzoek Vakcentrum, namens NWR en RND, om gesprek over rapport 'Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel'

 5. 5

  Verzoek TNE tot aanbieding manifest m.b.t. negatieve emissies d.d. 29 november 2022

 6. 6

  Aanbieding rapport 'Beloftes maken schuld' van Nationale ombudsman

 7. 7

  Additionele verlenging waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Tiende incidentele suppletoire begroting inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit omgevingsrecht in verband met de actualisatie van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake tijdelijk prijsplafond energie voor kleinverbruikers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Steunmaatregelen bedrijfsleven EU-lidstaten ten behoeve van hoge energieprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Innovatie en impact

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatieplan 2023-2027 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie inzake problematiek referentieperiode Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarbericht Staat van het mkb 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beëindiging Regional Roaming Convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over uitvoering TVL-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Strategie Digitale Economie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Invoeringstoets wetswijziging Telecommunicatiewet met betrekking tot telemarketing

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaten van het onderzoek over betalen met persoonsgegevens en consumentenbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nieuwe financiële verplichting met betrekking tot de uitgifte van de 3,5 GHz-frequentieband

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Convenant EZK en SIDN en evaluatie vorig convenant

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Appreciatie resultaten gedragsscan beleidsprogramma Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Klimaatnota en de Klimaat- en energieverkenning 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Resultaat Addendum MEE (9 PJ) energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over het toepassen van de rijkscoördinatieregeling op het project de Delta Corridor (Kamerstuk 29826-149)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Toepassen van de rijkscoördinatieregeling ten behoeve van de Deltacorridor

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Eindverslag voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Werkwijze van de energieleverancier HEM en de daarover in het programma Radar gesignaleerde zorgen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Uitslag: vergunningverlening windenergie op zee Hollandse Kust (west) kavel VII

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Vergunningverlening windenergie op zee IJmuiden Ver (4 GW)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Transportschaarste op het elektriciteitsnet

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Vaste energiecontracten in de consumentenmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van een schriftelijk overleg over de appreciatie van de moderniseringsvoorstellen voor het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty) (Kamerstuk 21501-33-977)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verloop openstelling SDE++ 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voortgang van de juridische procedures over de Wet verbod op kolen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Wet collectieve warmtevoorziening, besluit infrastructuur in publieke handen

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang Wet collectieve warmtevoorziening (Kamerstuk 30196-795)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Stand van zaken stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Peer review van onderzoeken naar de effecten van diepe bodemdaling- en stijging als gevolg van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag bij Norg voor schade aan gebouwen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18oktober 2022, over het bericht ‘OM gaat NAM vervolgen’ (Om.nl, 12 oktober 2022)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Seismiciteit Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Start tegemoetkoming verschillen in vergoeding van waardedalingsschade

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Addendum Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) gasjaar 2022-2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Terugblik op de gaswinning uit het Groningenveld in gasjaar 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Mentaal welzijn bewoners in het aardbevingsgebied

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Theoretisch onderzoek naar injectie met data van het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Aanwijzingsbevoegdheid Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Oplossingsrichtingen voor verschillen in de schadeafhandeling en versterkingsopgave als gevolg van de gaswinning in Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op advies dorpenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stand van zaken Noodmaatregel ter Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Uitstel BNC-fiche interne-marktnoodinstrument (Single Market Emergency Instrument)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Fiche: Verordening interne-marktnoodinstrument en bijbehorende aanpassings-regelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Verslag Energieraad 25 oktober

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Appreciatie Energiepakket van de Europese Commissie (Kamerstuk 22112-3535)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Appreciatie noodverordening 'Versnelde inzet van hernieuwbare energie'

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Eindverslag EU-rapporteurschap REPowerEU-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verslag rapporteur begroting Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Ontwikkelingen SEFE

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beantwoording vragen over gevolgen sanctie op SEFE Energy Ltd. voor aanbestedende diensten

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Nederlandse voorbereiding op oliesancties tegen Rusland

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Versterking nucleaire kennis- en innovatiestructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de introductie van een groen luik onder de BMKB

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) 2023 (Kamerstuk 32637-505)

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 72. 72

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 73. 73

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Kröger in het kader van het wetgevingsoverleg Wet Nationaal Groeifonds en op het tweede nader gewijzigd amendement van het lid Leijten over het publiek toegankelijk maken van met de subsidie ontwikkelde kennis (Kamerstuk 35976-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Bedrijfslevenbeleid op 19 oktober 2022, over het aantal energie-intensieve mkb-bedrijven onder TEK-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Appreciatie van de moderniseringsvoorstellen voor het Verdrag inzake het Energiehandvest (Energy Charter Treaty)

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Verantwoord omgaan met veiligheid en gezondheid in de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Appreciatie Energiepakket van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Beantwoording vragen commissie over tijdelijk prijsplafond

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Reactie op verzoek commissie over het verschaffen van aanvullende informatie over de afspraken met Tata Steel Nederland B.V. (TSN) over CO2-reductie en verbetering leefomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Verslag van een schriftelijk overleg over de zomerbrief Maatwerk (Kamerstuk 29826-148)

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Nadere uitwerking leidt tot aanpassing energie-intensiteit TEK-regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 1 en 2 december

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Verzoek van het lid Teunissen (PvdD) om het rondetafelgesprek Biomassa opnieuw in te plannen.

  Te behandelen:

  Loading data