Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden op 19 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Verzoek Animal Rights tot aanbieding petitie "Stop dodelijke experimenten op honden en katten"

 4. 4

  Uitnodiging WeGrowOrganic voor werkbezoek

 5. 5

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit activiteiten leefomgeving in verband met de uitvoering van het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn 2022-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het voorzien in een grondslag voor nadere regels over nood- en alarmsystemen

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren; Straatsburg, 13 november 1987

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  36193 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de Provinciale uitvraag stikstof en de legalisatieopgave van de PAS-melders)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Antwoorden op overige vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 26 september 2022 (Kamerstuk 21501-32-1460)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Remkes 'Wat wel kan – Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 26 september 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022 (Kamerstuk 21501-32-1462)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  SCoPAFF-vergadering (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) gewasbeschermingsmiddelen 13 en 14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending van het BNC-fiche over het voorstel voor een Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse inzet bij de negentiende Conferentie van Partijen bij het CITES-verdrag (CITES CoP19)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag 2021 Staatsbosbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 september 2022, over de aanstelling van een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief van het koninklijke besluit houdende de benoeming van de heer P. Adema tot minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2023 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Publieke consultatie EU-regelgeving genetisch gemodificeerde organismen

  Tijdens de procedurevergadering IenW op 5 oktober 2022 is besloten deze brief aan de commissie LNV over te dragen. 

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Brief van de vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over juridisch advies met betrekking tot glyfosaathoudende middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV - procedurevergadering 19 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht activiteiten

  Besluit: De commissie heeft besloten het commissiedebat Natuur te verplaatsen naar 9 november 2022 van 18.00 tot 22.00 uur.
  Besluit: De commissie heeft besloten de stukken op de agenda van het nog ongeplande commissiedebat Visserij te agenderen voor het commissiedebat Landbouw- en Visserijraad (12/13 december) op 7 december 2022.

  Plenaire Debatten:
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over het advies van de heer Remkes naar aanleiding van de gesprekken over de aanpak van het stikstofprobleem (aangevraagd door het lid Klaver op 4 oktober 2022 (minister-president, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, minister voor Natuur en Stikstof, minister van Buitenlandse Zaken), oorspronkelijke dertigenledendebat aangevraagd op 27 september 2022)
  • 202244 Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36200-XIV) en het Diergezondheidsfonds (36200-F)

  Dertigledendebatten:
  Geen

  Tweeminutendebatten:
  • Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad van 18 juli 2022 (Kamerstuk 21501-32-1454)
  • Tweeminutendebat Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht (Kamerstuk 28807-260)
  • Tweeminutendebat NVWA (CD d.d. 28/6)
  • Tweeminutendebat Zoönosen en dierziekten (CD d.d. 13/10)

  Geplande commissiedebatten:
  • do 20-10-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel
  • do 20-10-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • wo 09-11-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Natuur
  • wo 09-11-2022 15.00 - 18.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • wo 16-11-2022 18.30 - 21.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 21/22 november
  • wo 07-12-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad 12/13 december
  • do 08-12-2022 14.30 - 18.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  • do 26-01-2023 14.00 - 17.00 Commissiedebat Dierenwelzijn
   
  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Pacht (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (2 stukken op de agenda)

  Overige commissieactiviteiten:
  • 14-11-2022 Werkbezoek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
  • 16-11-2022 Rondetafelgesprek Voortgang gebiedsprocessen 
  • 24-11-2022 Rondetafelgesprek Jacht
 26. 26

  Voorstel voor een rondetafelgesprek CRISPR-Cas

 27. 27

  Conceptbeschikking derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag informele Landbouw- en Visserijraad 14-16 september

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift brief aan de Vogelbescherming Nederland inzake uitbraak vogelgriep bij kust- en zeevogels

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Instellen landelijke ophok- en afschermplicht ten behoeve van preventie hoogpathogene vogelgriepbesmettingen bij pluimvee

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek commissie over “Stand van zaken definitieve beschikking derogatie op de Nitraatrichtlijn”

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Antwoorden op vragen commissieover het Fiche: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen (Kamerstuk 22112-3472)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17-18 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Update Afrikaanse varkenspest (AVP) en Diergezondheidsverordening (AHR)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Intensivering aanpak vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Appreciatie rapport Remkes 'Wat wel kan - Uit de impasse en een aanzet voor perspectief'

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Analyse mogelijke effecten piekbelastersaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  BNC-fiche Verordening Natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening betreffende natuurherstel

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie verzoek commissie over bericht van LTO 'mogelijk meer ammoniakuitstoot bij 1 ster Beter Leven Kip’

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Opvolging signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken

  Te behandelen:

  Loading data