Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV d.d. 26 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen.

  De in dit agendapunt opgenomen zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van de zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging Gemeente Midden-Delfland, namens Landschapstafel Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland, voor werkbezoek ‘Duurzaam Boer Blijven in de metropoolregio’

 5. 5

  Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met de invoering van de bestuurlijke boete

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake de regeling ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw, waterschade Limburg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verkenning marktordening destructiestelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handhavend optreden bij ontbreken natuurvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Tweede openstelling tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitkomsten evaluatie Convenant onbedwelmde slacht volgens religieuze riten en onderzoek naar de behoeftebepaling van vlees van ritueel onbedwelmd geslachte dieren in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Mogelijke scenario’s met betrekking tot de inzet van de fosfaatbank

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport 'Staat van Landbouw en Voedsel'

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Voortgang diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarregistratie dierproeven 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Coulance bij handhaving op registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van het lid Teunissen over de betrokkenheid van Nederlandse supermarkten en zuivel- en vleesbedrijven bij ontbossing, landroof en corruptie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 12 en 13 december 2021 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op een brief over de invoering van de nieuwe I&R-regeling hond

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitstel toezending reactie op verzoek commissie over de Celastrus orbiculatus

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending BNC-Fiche Ontbossingsvrije producten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 17 januari 2022 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over het CBS factsheet "Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2021 en de begroting LNV"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Azolenresistente schimmels in hout- en groenafval en in het loof van aardappelen, uien en aardbeien

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Opvolging onderzoek veiligheid emissiearme vloeren

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport Algemene Rekenkamer - Waar is de grutto? Aanpak bescherming weidevogels werkt niet

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief commissie voor de Rijksuitgaven aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  EU-voorstel: Ontbossingsverordening COM (2021) 706

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
  • Debat over de plannen van het kabinet op het gebied van landbouw, natuur en stikstof (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 25 januari 2022 (minister van LNV, minister voor Stikstof en Natuur).
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 29 juni 2021) (minister EZK, eventueel minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de stikstofuitstoot door de melkveehouderij is toegenomen (aangevraagd door het lid Vestering op 17 november 2021) (minister LNV)

  Besluit: Het lid Tjeerd de Groot (D66) geeft aan het debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog in te zullen trekken. 
 35. 35

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 09-02-2022 17.00 - 19.00 Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw
  do 10-02-2022 16.00 - 19.00 Commissiedebat Natuur
  wo 16-02-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 (en 22) februari 2022
  do 24-02-2022 18.30 - 21.30 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  di  15-03-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 21 maart 2022
  wo 30-03-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  do 31-03-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  di  05-04-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 7 april 2022
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (14 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (15 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 36. 36

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 17 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 12 en 13 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data