Procedurevergadering

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering EZK (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 8 maart 2022
Agenda procedurevergadering
Download Agenda voor de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 8 maart 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Brievenlijst
3
Aanbod toelichting op IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate'
4
Uitnodiging Senaat van Frankrijk voor interparlementaire conferentie over strategische economische autonomie van de Europese Unie d.d. 13 en 14 maart 2022
5
Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek m.b.t. datacenters
7
Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties; Genève, 4 oktober 1977

Te behandelen:

9
Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

Te behandelen:

10
Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972 (Telecomcode)

Te behandelen:

15
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537)

Te behandelen:

20
24
Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2022 over het bericht ‘Afvalwaterinjecties stoppen niet, zegt staatssecretaris Vijlbrief: ‘Zijn geen bananenrepubliek’’

Te behandelen:

36
Voorstel rondetafelgesprek Europese Chipwet
37
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
38
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
41
44
Appreciatie gewijzigde moties van het lid Nijboer over in soortgelijke situaties aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen (Kamerstuk 33529-954) en van het lid Beckerman over een plan van aanpak voor het verstrekken van de subsidie (Kamerstuk 33529-950)

Te behandelen:

45
Voorstel programma rondetafelgesprek over het Energy Charter Treaty (ECT)