Procedurevergadering : Procedurevergadering EZK (digitaal)

De vergadering is geweest

8 maart 2022
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • R.H. (Romke) de Jong (D66)
 • H. Bontenbal (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod toelichting op IPCC-rapport 'Climate Change 2022: Mitigation of Climate'

 4. 4

  Uitnodiging Senaat van Frankrijk voor interparlementaire conferentie over strategische economische autonomie van de Europese Unie d.d. 13 en 14 maart 2022

 5. 5

  Uitnodiging Provincie Noord-Holland voor werkbezoek m.b.t. datacenters

 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake IPCEI waterstof)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanhangsel XV: Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties; Genève, 4 oktober 1977

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verlenging waardevermeerderingsregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Besluit tot wijziging van het Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de invulling van de adequate breedbandinternettoegangsdienst ter implementatie van Richtlijn (EU) nr. 2018/1972 (Telecomcode)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  ZBO-evaluatie van de Stichting Raad voor Accreditatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomst Toegangspoort tweede ronde Nationaal Groeifonds

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Jaarplan Toezicht 2022 Agentschap Telecom

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over mobiel bereik in delen van Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over Adviescommissie Verdeling 3,5 GHz-band en NSV-verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Versterking en opvolger Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beëindiging steunpakket en doorkijk middellange termijn

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Besteding middelen IPCEI waterstoftechnologie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie op de brief van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) met betrekking tot oproep om landelijk verbod op fossiele reclame

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanpak project Delta Corridor

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op Taxonomie concept-uitwerking kernenergie en aardgas

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Ontwikkelingen Fit-for-55%-pakket waterstof en Nationaal Waterstof Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 februari 2022 over het bericht ‘Afvalwaterinjecties stoppen niet, zegt staatssecretaris Vijlbrief: ‘Zijn geen bananenrepubliek’’

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Instemmingsbesluit gasopslag Grijpskerk

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over handhavingsverzoeken afvalwater NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voortgang typologieaanpak i.v.m. versterkingsoperatie Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorbereidingsbesluit hyperscale datacenters

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Fiche: Richtlijn en verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (‘Waterstof en gas decarbonisatiepakket’)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda European Space Summit van 16 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Onderzoek Centraal Planbureau “Handelsbaten van de EU en interne markt”.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Verordening methaanemissies in de energiesector

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Herziening richtlijn betreffende energieprestatie gebouwen (Kamerstuk 36012-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Notitie van de leden van de voorbereidingsgroep thematische aanpak klimaat- en energie-onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geselecteerde beleidsthema’s voor de V-100 in 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Planning van de ministerie voor Klimaat en Energie met betrekking tot klimaatverandering

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 24 februari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Regels inzake instelling van een Nationaal Groeifonds (Wet Nationaal Groeifonds)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Appreciatie gewijzigde moties van het lid Nijboer over in soortgelijke situaties aanspraak kunnen maken op dezelfde regelingen (Kamerstuk 33529-954) en van het lid Beckerman over een plan van aanpak voor het verstrekken van de subsidie (Kamerstuk 33529-950)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verzoek uitstel commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 10 maart 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Rappel beantwoording commissievragen (schriftelijke overleg) over subsidie vrijwillige sluiting kolencentrale

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Contacten met collega's uit buurlanden over klimaat- en energieonderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data