Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Subsidiebeschikking Kroondomein 2022-2027 en bezwaar vorige subsidie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitnodiging SMK voor werkbezoek m.b.t. integrale verduurzaming van de gangbare landbouw d.d. 12 september 2022

 5. 5

  Uitnodiging stichting Twickel voor werkbezoek over landschapsgronden

 6. 6

  36120 XIV Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. het jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorstel voor wijziging van Plattelandsontwikkelingsverordening tijdelijke steun naar aanleiding van de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken winkelcertificering voor de verkoop van onverpakte biologische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over Gemeenschappelijk landbouwbeleid 23-27

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Informatie over werkgroepen en taskforces die bezig zijn met opkoop en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gesprekken tussen kabinet en agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onafhankelijke gespreksleider voor gesprekken tussen kabinet, medeoverheden en de agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Signaal verslechtering brandveiligheid bij toepassing fijnstofreducerende technieken

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van ‘People for the Ethical Treatment of Animals’ (PETA) Nederland en PETA UK over de transitie naar proefdiervrije innovatie van 23 mei 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering moties verbod gebruik glyfosaathoudende middelen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie over derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 18 juli 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift brief aan de Gemeente Utrecht m.b.t. actualisatie van de Visserijwet of een instrument

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitstel toezending reactie inzake toestemmingverlening in het kader van de Wet natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beslissing op bezwaar tegen subsidieverlening Kroondomein 2016-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatie beleid Nationale Parken

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-voorstel: Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen COM (2022) 305 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  EU-voorstel: Verordening inzake natuurherstel COM (2022) 304 (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Overzicht plenaire- en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (EZK) (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over het perspectief voor en de transitie van de landbouw (LNV) (aangevraagd door het lid Bromet op 28 juni 2022) (minister van LNV, minister voor Natuur en Stikstof)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over de UNESCO-status van de Waddenzee in relatie tot de plannen voor gaswinning (LNV) (aangevraagd door het lid Kröger op 24 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
 28. 28

  Overzicht commissiedebatten

  Besluit: Het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel inplannen na het herfstreces.

  Geplande commissiedebatten
  wo 06-07-2022 12.45 - 15.45 Commissiedebat Visserij en tuinbouw
  wo 13-09-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Mestbeleid
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  do 06-10-2022 10.00 - 16.00 Commissiedebat Natuur
  do 13-10-2022 16.30 - 19.30 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dierproeven (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (5 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (3 stukken op de agenda)
 29. 29

  Appreciatie observaties Europese Commissie GLB-Nationaal Strategisch Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over met de coalitiefracties gedeelde memo's over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied en de brief over perspectieven voor agrarische ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Lijst van vragen en antwoorden over perspectieven voor agrarische ondernemers

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Lijst van vragen en antwoorden over de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over het veiligheidsadvies aan enkele leden van de Tweede Kamer omtrent de demonstratie die vandaag plaatsvindt in Stroe

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt over het verschil tussen de stikstofkaart in de presentatie voor de coalitie en de in de Kamer gepresenteerde brief

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanvullende informatie naar aanleiding van technische briefing RIVM over regionale stikstofdoelen

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op het verzoek van het lid Edgar Mulder (PVV) over het bericht ‘Verstrekkend stikstofvonnis zet bouwvergunningen voor meer dan 30 duizend woningen op losse schroeven’

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzamelbrief versterking toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Informatie over een aantal onderwerpen aangaande het visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Agenda visserij: borgen voedselwinning uit zee en grote wateren

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Voorstel van de voorbereidingsgroep voor de invulling van het kennisthema vergunningverlening en juridische houdbaarheid van gebiedsgerichte processen

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Voorstel Tjeerd de Groot (D66) om een rondetafelgesprek over gebiedsgerichte processen te organiseren.

  Besluit: Het lid Tjeerd de Groot (D66) zal voor de volgende procedurevergadering met een nader uitgewerkt voorstel komen.