Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Oproep Accon avm tot gelijke stikstof behandeling van sectoren

 4. 4

  Uitnodiging Vollegrondsgroente.net voor werkbezoek 'Toekomst voor spruiten: wetenschap of voedselschaarste' aan Spruitenplatform d.d. 25 november 2022

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie inzake ‘Onderbouwing nieuwe Top 100 stikstof-bronnen’

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op petitie Transitiecoalitie Voedsel (TcV) "Plantaardig het nieuwe normaal"

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Onderzoek buitenlandse aankoop landbouwgronden

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapport van Wageningen Economic Research (WEcR) naar de mogelijke inkomenseffecten van de oorlog in Oekraïne op de bedrijven in de land- en tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie over de vogelgriepsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op D66-plan ter bestrijding van vogelgriep en uitspraak RvS vergunning geitenhouderij Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Publicatie cijfers Stalbranden 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage van de Raad van Advies voor de onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Klimaat neutrale glastuinbouw 2040

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezegging in relatie tot de motie van de leden Thijssen en Bromet over de Nederlandse bijdrage aan het voorkomen van een mondiale voedselcrisis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 7 april 2022 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie Moties Hoofdlijnendebat LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de hoofdlijnen van de gecombineerde aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied, en van het bredere stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Afschrift van het antwoord op de brief van PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) over dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek op 10 mei 2022 over “Mondiale voedselzekerheid in tijden van oorlog”

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag over het burgerinitiatief ‘Bescherming van inheemse bijen’

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 15 februari 2022) (minister voor Klimaat en Energie, minister voor Natuur en Stikstof)
  • Debat over een mogelijk vergunningenbeleid voor koeien in de wei (aagevraagd door het lid Bisschop op 17 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het stikstofbeleid (aangevraag door het lid Van der Plas op 10 mei 2022) (minister voor Natuur en Stikstof, minister van Infrastructuur en Waterstaat)
 25. 25

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  wo 18-05-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 23 en 24 mei 2022
  wo 08-06-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 juni 2022
  wo 08-06-2022 15.00 - 19.00 Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  di  28-06-2022 18.00 - 22.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 13-09-2022 18.00 - 21.00 Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  do 14-09-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Dieren in de veehouderij

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Biotechnologie en tuinbouw (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Mestbeleid (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Visserij (1 stuk op de agenda)
 26. 26

  Uitkomsten onderzoek slachtsnelheid en voortgang verbeteren slachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Initiële reactie op observaties Europese Commissie (EC) voor GLB-NSP en Nederlandse vertaling

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzamelbrief dierenwelzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inzet op bescherming van proefdieren en transitie proefdiervrije innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Derogatie van de Nitraatrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Van Meenen (D66) om een voortgangsbrief over de visserijvrije zone rondom de Haringvlietdam

  Te behandelen:

  Loading data