Commissiedebat : Landbouw, klimaat en voedsel

De vergadering is geweest

30 maart 2022
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
2e Herziene convocatie in verband met aanvulling agendapunten

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • R. Bisschop (SGP)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Contouren van het Omschakelprogramma duurzame landbouw (omschakelfonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Toezeggingen over het onderwerp duurzame agrofinanciering

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau van de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken van het Omschakelprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Inzet speciaal gezant innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Start Agroprogramma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector (Kamerstuk 35600-43)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang en beleidskader programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Certificatieplicht voor verkooppunten met een beperkte omzet van biologische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding en appreciatie eindrapport “Individuele afrekenmiddelen klimaatopgave in de landbouw” en hoofdlijnen verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Invulling van de motie van het lid Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw (Kamerstuk 35442-9)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Adviesrapport van de Studiegroep Ruimtelijk inrichting landelijke gebied over 'Kiezen én delen'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het PBL-rapport over ‘lerende evaluatie interbestuurlijk programma vitaal platteland - samenwerken aan een vitaal landelijk gebied’

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake toelichting RLI-advies bodemdaling en Friese Veenweideprogramma 2021-2030 ‘Foarút mei de Fryske Feangreiden’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Rapport Wageningen Economic Research over een 'reële beprijzing van vlees'

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzending zienswijzen Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) met kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Consumentenbestedingen aan duurzaam voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Appreciatie rapportage getiteld "Agro-Nutri Monitor 2021: Monitor prijsvorming voedingsmiddelen en analyse belemmeringen voor verduurzaming"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Regionale voedselstrategieën

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Ontwikkelingen in de biologische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Advies "Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw"

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Green Deal Natuurinclusieve Landbouw en Groenpact

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voortgang van de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen, de rapportage ‘Actielijnen klimaatrapportage natuur’, zienswijze van de Raad voor Dierenaangelegenheden over de zorg voor jonge dieren en reactie op enkele commissieverzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toetsingskader Risicoregelingen voor de Borgstelling MKB-landbouwkredieten, plus-module werkkapitaal omschakeling duurzame landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Nationale Eiwitstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Coulance bij handhaving op registratieplicht voor (land)bouwvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport 'Staat van Landbouw en Voedsel'

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband" van Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanvulling Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Addendum 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en derogatie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken over het terugdringen van voedselverspilling in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsreactie Rli-advies 'Boeren met toekomst'

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie voedselagenda 2016-2020 en het voedselbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nog te ontvangen reactie op petitie "Plantaardig het nieuwe normaal" van Transitiecoalitie Voedsel (TcV)

 36. 36

  Deel twee van het onderzoek van Wageningen Economisch Research (WEcR) naar de effecten van de crisis in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data