Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Commentaar WUR t.b.v. schriftelijk overleg Digitalisering op het gebied van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit d.d. 14 oktober 2021

 4. 4

  Verzoek Landelijk Netwerk voor Bos- en Bomenbescherming tot aanbieding petitie m.b.t. bossenstrategie

 5. 5

  Aandachtspunten bij de ontwerpbegroting 2022 (begrotingshoofdstuk XIV) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Kamerstuk 35925-XIV)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beschikbaarheid van de minister van LNV als een gevolg van haar rol van onderhandelaar in de formatie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verslag van een schriftelijk overleg over het tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoeken tot uitstel inzaaidatum vanggewas na maïs voor het groeiseizoen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Lijst van vragen en antwoorden over de verantwoordingsrapportage van de NVWA over het jaarplan 2020 en de Tussentijdse verantwoording 2021

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering moties over praktijktoets

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de geconstateerde PFAS-vervuiling in de Schelde

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding speciaal verslag Europese Rekenkamer 'Duurzaam watergebruik in de landbouw: GLB-middelen eerder gericht op de bevordering van hoger dan efficiënter watergebruik'

 15. 15

  Brief van de vaste commissie Digitale Zaken ter aanbieding notitie ICT-investeringen door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding speciaal verslag 'EU-financiering voor biodiversiteit en klimaatverandering in de bossen in de EU: positieve, maar beperkte resultaten' van ERK

 17. 17

  Overzicht plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
  • Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (aangevraagd door het lid Vestering op 29 juni 2021) (minister LNV)
  • Debat over het Fit for 55-klimaatpakket van de Europese Commissie (aangevraagd door het lid Kops op 7 september 2021 (minister EZK, evt. minister LNV)
  • Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (aangevraagd door het lid Van der Plas op 14 september 2021) (minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
  • Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 mei 2021) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (aangevraagd door het lid Van Meijeren op 7 september 2021) (minister-president, minister LNV)
  • Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (aangevraagd door het lid Teunissen op 29 juni 2021) (minister EZK, evt. minister LNV).
 18. 18

  Overzicht commissiedebatten

  Besluit: De commissie heeft besloten het commissiedebat Verkenning landbouwakkoord van 26 oktober 2021 en het commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel van 4 november 2021 tot nader order uit te stellen.
  Besluit: De commissie heeft besloten alle nog ongeplande commissiedebatten in te plannen. Op de procedurevergadering van 3 november 2021 zullen voor het houden van deze commissiedebatten data worden voorgesteld.

  Geplande commissiedebatten
  do 26-10-2021 16.30 - 18.30 Commissiedebat Verkenning landbouwakkoord
  do 04-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Landbouw, klimaat en voedsel
  wo 10-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 15 en 16 november
  wo 10-11-2021 14.00 - 17.00 Commissiedebat Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
  wo 17-11-2021 13.30 - 17.30 Commissiedebat Stikstofproblematiek
  wo 08-12-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad op 13 en 14 december

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (10 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (11 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (13 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Prioritering van het Franse voorzitterschap en de Nederlandse inzet en positie met betrekking tot de Landbouw- en Visserijraad (nog geen stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (21 stukken op de agenda)
 19. 19

  Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 11 en 12 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 11 en 12 oktober 2021 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Vestering om de minister van LNV te verzoeken nog deze week de reactie aan de Kamer te sturen op het openstaande commissieverzoek van 3 juni over de uitvoering van moties 35570-XIV-49, 21501-32-1265, 35616-10, 21501-32-1286 en antwoorden op Kamervragen gesteld op 12 april 2021.

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie FDF over presentatie gehouden tijdens bijeenkomst "Een duurzaam voedselsysteem - a sustainable Foodsystem" d.d. 3 september 2021