Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding publicatie 'Verscheurd vertrouwen - Hoe kan de overheid de relatie met bewoners in aardgasgebieden versterken? Een reconstructie van onderzoek en aanbevelingen' van Nationale ombudsman

 4. 4

  Verzoek Ambassade van Finland, namens Finse commissie voor milieu, om gesprek over klimaatbeleid d.d. 8-10 maart 2022

 5. 5

  Aanbieding advies 'Kansen pakken met kennis. Hoe onderzoekers en ondernemers elkaar beter vinden' van AWTI

 6. 6

  Uitnodiging Neptune Energy, mede namens TNO North Sea Energy Program, voor werkbezoek m.b.t. pilot 'PosHYdon'

 7. 7

  Verzoek Werkgroep Voetafdruk Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. CO2-budgetten of koolstofkredieten

 8. 8

  Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende wijziging van de Klimaatwet om te bewerkstelligen dat Nederland zo spoedig mogelijk een zo groot mogelijke bijdrage gaat leveren aan het voorkomen van een verdere opwarming van de Aarde (Klimaatwet 1.5)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake aanvullende steun voor evenementen en mentale steun voor ondernemers)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Verzamelwet EZK 20..)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Invulling van de motie van het lid Romke de Jong c.s. over mogelijkheden om de introductie van zonneauto's te versnellen (Kamerstuk 32637-458)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Evaluatie MKB-toets

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering van de motie van het lid Van Ginneken c.s. over het openbaar maken van de termijn waarop mobiele-telecomaanbieders hun netwerk opgeschoond moeten hebben (Kamerstuk 30821-144)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Ellemeet en Michon-Derkzen over het afschermen van vestigingsadressen van zelfstandigen die ook woonadressen zijn (Kamerstuk 32827-231)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verslag van een schriftelijk overleg over de gevolgen van de uitspraak van de voorzieningenrechter in de zaak tussen Inmarsat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de wijziging van het Nationale Frequentie Plan 2014 (Kamerstuk 24095-547)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Advies Nederlands Comité voor Ondernemerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Herstructurering NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitstel toezending reactie over het functioneren van de internationale gasmarkt en hoe de stijging van de gasprijzen ook Nederland raakt

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Betrokken stakeholders rond klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gedeeltelijke betaling NAM

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)-advies over praktijkaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Werkprogramma van de Europese commissie voor 2022.

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verzoek van het lid Erkens (VVD) om een derde blok toe te voegen aan de technische briefing over de marktordening van de waterstofmarkt d.d. 9 december en daarvoor vertegenwoordigers uit de private sector uit te nodigen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voorstel data procedurevergaderingen januari 2022 t/m juli 2022

  • 18 januari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 1 februari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 15 februari 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Voorjaarsreces 25 februari t/m 7 maart 2022
  • 8 maart 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 22 maart 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 5 april 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 19 april 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Meireces 22 april t/m 9 mei 2022
  • 17 mei 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 31 mei 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 14 juni 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 28 juni 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
  • 5 juli 2022 van 16.30 tot 17.30 uur
   Zomerreces 8 juli t/m 5 september 2022
 30. 30

  Erratum bij het verantwoordingsonderzoek 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35830-XIII-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Ondersteuning mkb klimaat- en energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Appreciatie motie van de leden Amhaouch en Boswijk over de motie Businessplan kenniscentrum bedrijfsovernames

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsreactie op PBL-analyse Fit for 55 en op de motie van de leden Van der Staaij en Eerdmans (Kamerstuk 35925-49)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 35. 35

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Nationaal Groeifonds: Omzetting voorwaardelijke toekenning in definitieve toekenning voor project Nationaal Onderwijslab

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat 2022 op 3 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Industriepakket klimaat begroting 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Sluiten Toegangspoort en proces tweede ronde Nationaal Groeifonds (NGF)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Bestedingsplannen additionele klimaatmaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 25 en 26 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche: Voorstel wijziging Radioapparatenrichtlijn ten behoeve van universele laders

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Fiche: Mededeling EU-missies gerelateerd aan Horizon Europe

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen van 28 en 29 september 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Afschrift brief aan Eerste Kamer over de eindrapporten van de evaluatie van en de toekomstverkenning over de ODE

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Werkplan Nationaal Waterstof Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Reactie op de motie van het lid Omtzigt c.s. over onderzoek naar de contracten van energieaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Reactie op het verzoek van het lid Van der Lee, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021,over een reactie van het kabinet op de berekeningen van RTL nieuws van 21 oktober 2021 over hoeveel mensen in Nederland last hebben van hogere energieprijs omdat hun energiecontract eindigt of omdat zij een contract met flexibele tarieven hebben

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Toezegging uitvoering van de motie van de leden Van Raan en Leijten over voortaan de uitstoot door de bijstook van biomassa meten (Kamerstuk 35668-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Gasprijzen en het functioneren van de internationale gasmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reactie op toezegging gedaan tijdens het commissiedebat van 14 oktober 2021, over mogelijkheden onder huidige Warmtewet om warmtetarieven los te koppelen van de aardgasprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Financiering netwerkbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Social Tipping Point-coalitie met betrekking tot een Social Tipping Point Strategie voor klimaatbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Monitor Participatie hernieuwbare energie op land en aanvullend kwalitatief onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Stimulering van de hybride warmtepomp

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Klimaatnota 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Transparantie in arbitrageprocedure RWE

  Te behandelen:

  Loading data