Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod Raad van State voor technische briefing over advies Klimaatnota 2021

 4. 4

  Aanbod NVDE voor briefing over rapport 'Routekaart Elektrificatie'

 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Negende incidentele suppletoire begroting inzake diverse steunmaatregelen COVID-19 en nieuwe verlenging waardevermeerderingsregeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328)(Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Implementatieverplichting Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek van elektronische communicatie (Implementatie Telecomcode)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapportage Verkenning procesinnovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op de motie van het lid Romke de Jong c.s. over erkenning van Wetsus als TO2-instelling (Kamerstuk 32637-457)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kwaliteit postbezorging Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De diepe ondergrond als de voorraadkamer van de energietransitie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel reactie contra-expertise Waddenacademie over de besluitvorming voorkeursalternatief ‘Net op Zee ten noorden van de Waddeneilanden’

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel op antwoorden op vragen commissie over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Kamerstuk 35092-27)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stimuleren van hernieuwbare waterstof in de jaarverplichting energie vervoer voor de periode 2023 en 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op de motie van het lid Van der Lee c.s. over het zo optimaal mogelijk matchen van transitieplannen van de grootste CO2-uitstoters met het bestaande instrumentarium (Kamerstuk 32813-779)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Technische analyse over de toekomstige ondergrondse energieopslagbehoefte

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over het rapport SOMO ‘Dutch Wood Pellet Imports - Is Dutch Biomass Burning Contributing to Forest Loss in Baltic States?’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang van de uitrol van windenergie op zee en vormgeving vergunningverlening kavels VI en VII windenergiegebied Hollandse Kust (west)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  CO2-heffing voor de industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Veegbrief SDE++

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Routekaart Elektrificatie Industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Hoge gasprijzen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verwachtingen klimaatconferentie COP26

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openbaarmaking van het advies van de Rijksuniversiteit Groningen inzake het Project gaswinning Ternaard in omgevingsrechtelijk perspectief

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Rajkowski (VVD), mede namens het lid van Ginneken (D66), om de duur van de commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 november met twee uur te verlengen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Geannoteerde Agenda Buitengewone Formele Energieraad 26 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van het lid Thijssen )PvdA) om de technische briefing over het IPCC rapport te verplaatsen i.v.m. de aanbieding van de Klimaatnota

  Te behandelen:

  Loading data