Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV (LET OP: aanvangstijd opnieuw gewijzigd)

De vergadering is geweest

14 april 2021
14:00 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • L. Vestering (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanbod introductieprogramma Rathenau Instituut

 4. 4

  Aanbod G1000.nu voor presentatie over G1000Landbouw en landbouwakkoord

 5. 5

  Verzoek namens Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) tot aanbieding manifest m.b.t. land- en tuinbouw van de toekomst

 6. 6

  Lijst van controversiële onderwerpen, onderdeel K (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), zoals vastgesteld door de Kamer op 11 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Ontwerpbesluit in verband met een handelsverbod voor Aziatische duizendknopen en additionele aanwijzing van door de provincies te bestrijden invasieve uitheemse soorten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aangepast ontwerpbesluit stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding verkenningen in het kader van de stikstofproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken Europese diergezondheidsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken Europese diergezondheidsverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Inzet speciaal gezant innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Start Agroprogramma Groningen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering van de motie van het lid Bisschop over een duurzaam en langjarig toekomstperspectief voor de agrarische sector

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang en beleidskader programma’s DuurzaamDoor en Jong Leren Eten

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Informatie over enkele onderwerpen m.b.t. mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest vierde kwartaal 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over publicatie Besluit gebruik meststoffen en aangemelde maispercelen 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de natuurvergunning van Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van een schriftelijk overleg over Natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Oplevering programma Nadere Uitwerking Rivieren Gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie van het lid Wassenberg over de onderliggende stukken bij de subsidiebeschikking voor Kroondomein Het Loo

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenevaluatie van de stelselvernieuwing Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op kanttekeningen bij financiering van de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Update vogelgriep en ophokplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wob-verzoek inzake beleid ten aanzien van de nertsensector

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar stalbranden in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang van het verbeteren van het slachtsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart 2021 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk over de Landbouw- en Visserijraad van 22 en 23 maart 2021 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Europese bijeenkomt over specifieke beschermdoelen voor bijen van 23 februari

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op de raadpleging 'Bescherming van de biodiversiteit doelstellingen voor natuurherstel van de EU-biodiversiteitsstrategie'

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorgenomen Nederlandse standpunten voor het eerstvolgende Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Operationeel Programma Europees Maritiem Visserij en Aquacultuur Fonds

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Afschrift brief aan Stichting Compassion in World Farming Nederland d.d. 26 januari 2021 over welzijnsproblemen kweekvissen en gebrek aan toezicht NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de ambtelijke reactie op de burgerbrief inzake ‘ruilverkaveling gemeente Staphorst’

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie op visserij-artikelen in De Groene Amsterdammer

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Update Toetsingskader Risicoregelingen Borgstelling MKB-landbouwkredieten i.v.m. gevolgen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken met betrekking tot SARS-CoV-2 bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Uitstel toezending BNC-fiche: Statistieken agrarische input en output

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Wijziging Verordening landbouwrekeningen

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Fiche: Verordening statistieken over landbouwinput en –output

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Introductiedossier LNV

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies 'Introductiedossiers' opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel, waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel, met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en medewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers terugvinden op het intranet: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
  Daarnaast zal de commissiestaf contact met de nieuwe leden opnemen om z.s.m. een kennismakingsgesprek te organiseren.
  Voor de fractiemedewerkers zal een bijeenkomst worden georganiseerd na het meireces.
 50. 50

  Initiatiefnota van de leden Bromet en Von Martels over groen in de stad

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Behandeling van de verantwoording over 2020 en de eerste suppletoire begrotingen over 2021 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen LNV d.d. 14 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de OVV over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV)

  Besluit: Het lid Bromet (GroenLinks) geeft aan het debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland in te zullen trekken.
 54. 54

  Overzicht commissiedebatten

  Gepland
  • Commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad (woensdag 26 mei)
  • Commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad (woensdag 23 juni)


  Ongepland
  • Commissiedebat over Dieren in de veehouderij 
  • Commissiedebat over Dierenwelzijn
  • Commissiedebat over Dierproeven 
  • Commissiedebat over Gewasbeschermingsmiddelen
  • Commissiedebat over Landbouw, Klimaat en Voedsel 
  • Commissiedebat over Natuur 
  • Commissiedebat over de NVWA 
  • Commissiedebat over Regiodeals 
  • Commissiedebat over Stikstofproblematiek 
  • Commissiedebat over Visserij

  Commissiedebat over Zoönosen en dierziekten 

  Besluit: Het commissiedebat over de Landbouw- en Visserijraad van 26 april wordt omgezet in een schriftelijk overleg, met als inbrengdatum maandag 19 april om 14.00 uur.

  Besluit: De stukken op de agenda van het commissiedebat Verzamelonderwerpen LNV worden opnieuw geagendeerd voor separate commissiedebatten (zie hieronder).


   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verslag Landbouw- en Visserijraad op 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 22 en 23 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data