Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering 15 april
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Herziene convocatie digitale procedurevergadering commissie Buitenlandse Zaken op 15 april 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Te behandelen:

3
Introductiedossiers voor nieuwe Kamerleden

Details

Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel (deel A) waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel (deel B), met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en fractiemedewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
4
Geplande activiteiten van de commissie

Details

ma 19-04-2021 11.00 - 13.00 Briefing uitzending militairen naar Afghanistan
ma 19-04-2021 16.00 Inbreng feitelijke vragen over uitzending militairen naar Afghanistan
do 22-04-2021 09.30 - 13.30 Commissiedebat uitzending militairen naar Afghanistan 

vrij 23-04-2021 t/m ma 10-05-2021 meireces
di 04-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
do 20-05-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding) 
do 20-05-2021 17.00 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
do 03-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
do 17-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
do 17-06-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
do 01-07-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

Nog te plannen commissiedebatten
- Artikel-100 bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (na ontvangst artikel-100 brief)
- MH-17 (de commissie besluit dit debat voor het zomerreces in te plannen)

Nog te agenderen plenaire debatten
19 Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
37. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
49 Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
88. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
 
6
Advies commissie Financiën over de wijze van behandeling van de jaarverantwoording 2020

Details

Noot: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de Slotwet 2020, de feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer is door het Presidium vastgesteld op donderdag 27 mei 2021 om 14.00 uur. Aan de bewindspersonen zal verzocht worden de antwoorden uiterlijk dinsdag 8 juni 2021 bij de Kamer in te dienen.

Te behandelen:

7
Verzoek van het team van Alexei Navalny om in een videogesprek met de commissie Buitenlandse Zaken de situatie rondom Navalny toe te lichten
8
Verzoek van de ambassade van Qatar om een videogesprek te organiseren met de commissie Buitenlandse Zaken over de arbeidsomstandigheden in Qatar (n.a.v. de motie-Karabulut c.s. over in 2022 geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar sturen, Kamerstuk 21501-02, nr. 2273)
11
Kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) betreffende het Europees asielbeleid

Te behandelen:

13
Beantwoording van het schriftelijk overleg over de Nederlandse Polaire Strategie voor de periode 2021-2025 (Kamerstuk 35570-V-65)

Te behandelen:

14
Beantwoording van het schriftelijk overleg over het vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid (Kamerstuk 26150-190)

Te behandelen:

15
Beantwoording van het schriftelijk overleg over de voortgang internationaal cultuurbeleid (Kamerstuk 31482-110)

Te behandelen:

18
Reactie op de motie leden Van Ojik en Sjoerdsma over een interventie op hoog politiek niveau bij de Ethiopische regering (Kamerstuk 21501-02, nr. 2278) en op de motie van het lid Van Helvert over pleiten voor meer druk richting Ethiopië om het geweld te beëindigen (Kamerstuk 21501-02, nr. 2282)

Te behandelen:

20
Reactie op het verzoek van de commissie om te reageren op de brief van een organisatie over reisbeperkingen voor houders van een Pakistaans paspoort

Te behandelen:

23
Reactie van de Rijksministerraad op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

Te behandelen:

27
Geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (NAVO ministeriële) op 23 en 24 maart 2021

Te behandelen:

28
Beantwoording van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (NAVO ministeriële) op 23 en 24 maart 2021

Te behandelen:

29
32
Reactie op het verzoek van de commissie om een afschrift te ontvangen van het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op een brief van FNV over een vonnis inzake ontslag wegens melding van integriteitsschendingen en over bescherming van klokkenluiders in Nederland

Te behandelen:

35
Verzoek van Commandant TAAC-N om inzet van gereedgestelde militairen in de NAVO Resolute Support missie in Afghanistan

Details

De artikel 100-brief wordt de Kamer na besluitvorming in de ministerraad van 16 april toegezonden. Het voornemen is om de militairen uiterlijk 30 april a.s. operationeel te hebben.

Te behandelen:

37
Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

Te behandelen:

38
Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013; Parijs, 9 maart 2021

Te behandelen:

39
Voornemen tot verlenging van het Verdrag Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

Te behandelen:

40
Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 27 juli 2020

Te behandelen:

46
Stafnotitie - EU-signalering t.b.v. het schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken 22 februari 2021
51
Stafnotitie - EU-signalering t.b.v. het schriftelijk overleg over de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021
52
Beantwoording van het schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2299)

Te behandelen:

56
Verslag digitale expertmeeting met prof. dr. Leo van Wissen over de impact van internationale demografische ontwikkelingen op het buitenlands beleid’ d.d. 3 februari 2021
57
Verslag van het digitale rondetafelgesprek over de impact van technologische ontwikkelingen op het buitenlands beleid d.d. 3 februari 2021
58
Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

Details

  1. Aan minister Buza - verzoek schriftelijke reactie Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 15-01-2021
  2. Aan minister Buza - rappel om een reactie op de uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
  3. Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020 nogmaals rappeleren