Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Introductiedossiers voor nieuwe Kamerleden

  Ten behoeve van de nieuwe Kamerleden en nieuwe fractiemedewerkers die na de verkiezingen van maart 2021 in de Kamer aan de slag zijn gegaan, zijn door de medewerkers van de verschillende commissies Introductiedossiers opgesteld. In de introductiedossiers vindt u alles wat u moet weten over het werk van de Kamercommissies. Er is een algemeen deel (deel A) waarin de algemene werkwijze van de Kamercommissies wordt beschreven. Daarnaast is er voor elk van de commissies en een specifiek deel (deel B), met daarin alle informatie die specifiek voor de leden en fractiemedewerkers van die commissie relevant is. U kunt alle introductiedossiers hier terugvinden: https://plein2/over_de_kamer/commissies/introductiedossiers
 4. 4

  Geplande activiteiten van de commissie

  ma 19-04-2021 11.00 - 13.00 Briefing uitzending militairen naar Afghanistan
  ma 19-04-2021 16.00 Inbreng feitelijke vragen over uitzending militairen naar Afghanistan
  do 22-04-2021 09.30 - 13.30 Commissiedebat uitzending militairen naar Afghanistan 

  vrij 23-04-2021 t/m ma 10-05-2021 meireces
  di 04-05-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  do 20-05-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding) 
  do 20-05-2021 17.00 - 19.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 03-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  do 17-06-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  do 17-06-2021 15.00 - 18.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 01-07-2021 12.30 - 13.15 Procedurevergadering (via videoverbinding)
  do 08-07-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken

  Nog te plannen commissiedebatten
  - Artikel-100 bijdrage aan VN-missie MINUSMA in Mali (na ontvangst artikel-100 brief)
  - MH-17 (de commissie besluit dit debat voor het zomerreces in te plannen)

  Nog te agenderen plenaire debatten
  19 Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (minister BuZa, staatssecretaris J&V)
  37. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (minister BuZa)
  49 Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (minister BuZa),  staatssecretaris J&V)
  88. Debat over de relatie met Suriname (Van Helvert) (minister BuZa)
  10. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (minister BuZa)
  18. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (minister BuZa)
   
 5. 5

  Lijst van controversiële onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Advies commissie Financiën over de wijze van behandeling van de jaarverantwoording 2020

  Noot: De inbrengtermijn voor feitelijke vragen ten behoeve van het verslag over de Slotwet 2020, de feitelijke vragen over het Jaarverslag 2020 en over het rapport van de Algemene Rekenkamer is door het Presidium vastgesteld op donderdag 27 mei 2021 om 14.00 uur. Aan de bewindspersonen zal verzocht worden de antwoorden uiterlijk dinsdag 8 juni 2021 bij de Kamer in te dienen.

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Verzoek van het team van Alexei Navalny om in een videogesprek met de commissie Buitenlandse Zaken de situatie rondom Navalny toe te lichten

 8. 8

  Verzoek van de ambassade van Qatar om een videogesprek te organiseren met de commissie Buitenlandse Zaken over de arbeidsomstandigheden in Qatar (n.a.v. de motie-Karabulut c.s. over in 2022 geen afvaardiging van de regering naar het WK in Qatar sturen, Kamerstuk 21501-02, nr. 2273)

 9. 9

  Totstandkoming over het besluit inzake subsidieverzoek International Centre for Counter Terrorism

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van het lid Ploumen c.s. over uitwerken van de intensivering van de dialoog (Kamerstuk 35373-14)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) betreffende het Europees asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Lanceringsevent Canadees initiatief over arbitraire detentie – Nederlandse steunverklaring

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de Nederlandse Polaire Strategie voor de periode 2021-2025 (Kamerstuk 35570-V-65)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over het vierde Nationaal Actieplan 1325 Vrouwen, Vrede en Veiligheid (Kamerstuk 26150-190)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de voortgang internationaal cultuurbeleid (Kamerstuk 31482-110)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de strategische afhankelijkheden in het energie-domein (Kamerstuk 21501-33-845)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van de commissie over de stand van zaken m.b.t. het conflict in Tigray, Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op de motie leden Van Ojik en Sjoerdsma over een interventie op hoog politiek niveau bij de Ethiopische regering (Kamerstuk 21501-02, nr. 2278) en op de motie van het lid Van Helvert over pleiten voor meer druk richting Ethiopië om het geweld te beëindigen (Kamerstuk 21501-02, nr. 2282)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Regulering buitenlandse campagne-activiteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek van de commissie om te reageren op de brief van een organisatie over reisbeperkingen voor houders van een Pakistaans paspoort

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanstelling voorzitter van de externe, onafhankelijke onderzoekscommissie Non Lethal Assistance (NLA)-programma

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Instellingsbesluit van de ‘Commissie van onderzoek NLA-programma in Syrië’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie van de Rijksministerraad op het advies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) "Veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied”

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Omtzigt c.s. over maatregelen in EU-verband tegen de repressie in Belarus (Kamerstuk 21501-20-1634)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Introductie ruimteveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (NAVO ministeriële) op 23 en 24 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (NAVO ministeriële) op 23 en 24 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van de bijeenkomst van NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken (NAVO ministeriële) op 23 en 24 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  NAVO Reflectierapport 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Inzet Nederlandse deelname aan de G20 in 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Reactie op het verzoek van de commissie om een afschrift te ontvangen van het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken op een brief van FNV over een vonnis inzake ontslag wegens melding van integriteitsschendingen en over bescherming van klokkenluiders in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsreactie inzake initiatiefnota “Christenvervolging – Schapen tussen de Wolven” van de leden Van Helvert, Van der Staaij en Voordewind

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Diplomatieke nota ambassade Koeweit

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van Commandant TAAC-N om inzet van gereedgestelde militairen in de NAVO Resolute Support missie in Afghanistan

  De artikel 100-brief wordt de Kamer na besluitvorming in de ministerraad van 16 april toegezonden. Het voornemen is om de militairen uiterlijk 30 april a.s. operationeel te hebben.

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag extra ingelaste bijeenkomst NAVO-Raad op 14 april over Afghanistan en Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Briefwisseling inzake het van toepassing worden op het Koninkrijk der Nederlanden van het Aanvullend Protocol tot vaststelling van de status van de niet-Franse detachementen van de Taakgroep “TAKUBA” van 10 maart 2020 bij de Overeenkomst tot vaststelling van de status van de strijdmacht “SERVAL” tussen Mali en Frankrijk van 8 maart 2013; Parijs, 9 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voornemen tot verlenging van het Verdrag Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie; Brussel, 27 juli 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling inzake versterken EU bijdrage aan op regels gebaseerd multilateralisme

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 februari 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021 (Kamerstuk 21501-02-2299)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verslag van de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 15 maart 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken van 19 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. Aan minister Buza - verzoek schriftelijke reactie Initiatiefnota van het lid van Raan: “Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede” 15-01-2021
  2. Aan minister Buza - rappel om een reactie op de uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 20-11-2020
  3. Aan minister Buza - uitvoering motie Sjoerdsma over een lijst met te sanctioneren personen en bedrijven 05-10-2020 nogmaals rappeleren