Procedurevergadering : Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

19 mei 2021
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • R. Bisschop (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitnodiging LTO Nederland voor werkbezoek aan agrarische ondernemers d.d. 28 mei 2021

 4. 4

  Uitnodiging AVINED voor werkbezoek/themadag 'Pluimvee'

 5. 5

  Uitnodiging voor gesprek over visie rechtvaardig handels- en landbouwbeleid van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel

 6. 6

  Uitnodiging Portugees parlement voor digitale interparlementaire conferentie over “Rural Development, Agriculture en Territorial cohesion” op 16 juni 2021

 7. 7

  Verzoek tot aanbieding petitie m.b.t. heropening van de dierentuinen

 8. 8

  Reactie m.b.t. petitie voor parlementaire ondervraging over dossier 'Hertogin Hedwigepolder'

 9. 9

  Verzoek Food Hub, namens Flevo Campus Think Tank, tot aanbieding manifest m.b.t. voedselbeleid d.d. 27 mei 2021

 10. 10

  35730 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake noodpakket banen en economie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Uitspraak Europese Hof over het Nederlandse verzoek tot nietigverklaring van het pulsverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verzamelbrief kust- en binnenvisserij

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging en motie over het gebruik van glyfosaathoudende middelen op gronden van het Rijksvastgoedbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwerpregeling stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openbaarmaking van de communicatie rondom de vier Wob-verzoeken over de totstandkoming van het 'Maatregelenpakket voor de stikstofproblematiek in de woningbouw- en de infrastructuurfonds en voor de PFAS-problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel toezending fiche over COM (2021)141: Organic Action Plan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Onderzoeksrapporten Hondenhandel van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en ‘Goede praktijk voor een adequate gedragsontwikkeling bij puppy’s’ van Davalon

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Handvest 'Nederland Natuurinclusief'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Contouren ODE-compensatieregeling industrie en glastuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Certificatieplicht voor verkooppunten met een beperkte omzet van biologische producten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Invulling van de motie van het lid Geurts over onderzoek naar fiscaal reserveren in de land- en tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding en appreciatie eindrapport “Individuele afrekenmiddelen klimaatopgave in de landbouw” en hoofdlijnen verkenning Afrekenbare Stoffenbalans

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag van een schriftelijk overleg over de evaluatie Wet dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Evaluatie Centrale Commissie Dierproeven

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang verbod pelsdierhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021 (deel 2)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het PBL-rapport over ‘lerende evaluatie interbestuurlijk programma vitaal platteland - samenwerken aan een vitaal landelijk gebied’

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Adviesrapport van de Studiegroep Ruimtelijk inrichting landelijke gebied over 'Kiezen én delen'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Wijziging Verordening controle import dierlijke producten uit derde landen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brief van de leden Bromet en Boswijk inzake overname van de verdediging van de initiatiefnota

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van het lid Tjeerd de Groot (D66) voor de opzet van een rondetafelgesprek 'Naar een duurzame visserij'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht van plenaire en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over het bericht ‘Protest tegen stroomkabel dwars door Schiermonnikoog groeit’ (Nos.nl, 9 mei 2021) (aangevraagd door het lid Tjeerd de Groot op 11 mei 2021) (minister EZK, minister LNV)
   
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (aangevraagd door het lid Vestering op 6 april 2021) (minister LNV, minister BZK)
 35. 35

  Overzicht commissiedebatten

  Geplande commissiedebatten
  do 03-06-2021 10.00 - 12.00 Commissiedebat Fosfaatrechtenstelsel
  wo 23-06-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Landbouw- en Visserijraad
  di  29-06-2021  18.00 - 21.00 Commissiedebat Visserij

  Ongeplande commissiedebatten
  • Commissiedebat Dieren in de veehouderij (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierenwelzijn (4 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen (2 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (9 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Natuur (6 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat NVWA (7 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Regiodeals (1 stuk op de agenda)
  • Commissiedebat Stikstofproblematiek (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Zoönosen en dierziekten (10 stukken op de agenda)
 36. 36

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021 (deel 1)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Kabinetsappreciatie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 26 april 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 26 en 27 mei 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Mededeling actieplan groei biologische productie

  Te behandelen:

  Loading data