Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

15 december 2020
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Tilanuskamer
Commissie: Economische Zaken en Klimaat
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten: 5, 13, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 38 en 39

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.T. Renkema (GroenLinks)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • M.F. Sienot (D66)
 • T.M.T. van der Lee (GroenLinks)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • E.E.W. Bruins (ChristenUnie)
 • L. van Raan (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Mijnbouwwet (het verwijderen of hergebruiken van mijnbouwwerken en investeringsaftrek)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op de Klimaatnota

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Klimaat- en Energieverkenning 2020 en uitvoering Urgenda-vonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Noordzee Energie Outlook met appreciatie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verlenging Addendum MEE 9 PJ energiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport evaluatie Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Ontwerpbesluit houdende nadere regels voor het bij wege van experiment afwijken van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet (Besluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Samenwerking Denemarken m.b.t. een offshore ‘energie-hub’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitstel toezending van de kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie inzake de werking van de Europese koolstofmarkt (COM (2020) 740)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Planning stelsel van investeringstoetsing om risico’s voor nationale veiligheid te minimaliseren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de informatiewaarde van de begroting voor 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet 1995 voor het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie herfstpakket Europees Semester 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over de Energieraad (Kamerstuk 21501-33-837)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2020 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op overige vragen commissie over Bedrijfslevenbeleid (Kamerstuk 32637-417)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op het rapport 'Verantwoord virtueel; bescherm consumenten in virtual reality' van het Rathenau Instituut

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Consument, data en AI

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitvoering van de motie van het lid Bruins over de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden rond VSL helder vastleggen (Kamerstuk 35570-XIII-47)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het advies van de Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) van de Sociaal-Economische Raad (SER) met betrekking tot directe import

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Middelenverdeling Nederlandse enveloppes Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie (het JTF)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verslag van een schriftelijk overleg over regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Realisatiefase samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag Raad voor Concurrentievermogen 19 en 20 november 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voortgang Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel toezending van de nadere uitwerking van de aanbevelingen uit het rapport van de Autoriteit en Markt (ACM) over de glasvezelmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  TO2 Impactrapportage 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief inzake toetsingskader risicoregelingen en toepassing artikel 2.27 Comptabiliteitswet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Evaluatie sociaal-emotionele ondersteuning in aardbevingsgemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitvoering motie van de leden Van der Lee en Sjoerdsma over een afwegingskader voor de ontmanteling van olie- en gasinstallaties (Kamerstuk 35200-XIII-16_

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35570-XIII-68 en Kamerstuk 35570-XIII-69)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 8 december 2020, over notitie RIVM- berekeningen horeca

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op de gewijzigde motie van het lid Nijboer over innovatieve projecten in de bouw en infrastructuur in aanmerking laten komen voor het groeifonds (t.v.v. 35570-XIX-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Moorlag (PvdA) om een brief van de staatssecretaris met welke acties zij, na overleg met brancheorganisaties, onderneemt om de winkelbranche te ondersteunen

  Te behandelen:

  Loading data