Procedurevergadering

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (via videoverbinding)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download HERZIENE agenda procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 1 juli 2020
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. BuHa-OS d.d. 1 juli 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Nog te plannen commissieactiviteiten

Details

 • Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ d.d. 20-21 september)
 • Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (RBZ d.d. 29 september)
 • Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel (RBZ d.d. 9 november) 
 • Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (RBZ d.d. 23 november)
 • Algemeen overleg Kabinetsapprecatie AIV-advies Wereldwijde aanpak COVID-19 (na ontvangst kabinetsappreciatie) -> Na ontvangst van de kabinetsappreciatie wordt via een e-mailprocedure besloten of het AO nog in het zomerreces moet plaatsvinden. 
 • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
 • Algemeen overleg Internationaal bosbehoud en biodiversiteit 
 • Algemeen overleg Najaarsvergadering Wereldbank 
 • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))

Nog te agenderen plenaire debatten
9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op  wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHa-OS)
41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHa-OS)
44. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHa-OS)
53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHa-OS)
VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29 januari 2020)
3
Stafnotitie - Voorstel voorbereidingsgroep kennisagenda 2020: Internationale Klimaatfinanciering
6
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 35450-XVII)

Te behandelen:

8
Uitvoering van Verordening (EU) 2017/821 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot vaststelling van verplichtingen inzake passende zorgvuldigheid in de toeleveringsketen voor Unie-importeurs van tin, tantaal en wolfraam, de overeenkomstige ertsen, en goud uit conflict- en hoogrisicogebieden (PbEU, L 130) (Uitvoeringswet Verordening conflictmineralen)

Te behandelen:

15
Initiatiefnota van de leden Voordewind, Alkaya, Van den Hul en Van Ojik over Tegen slavernij en uitbuiting - een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen

Te behandelen:

16
Stafnotitie - Verantwoordingsstukken Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019
17
Openstaande verzoeken bewindspersoon

Details

 1. 2020Z11175 Aan min. BuHa-OS - appreciatie EU voorstellen d.d. 16-06-2020
 2. 2020Z11177 Aan min. BuHa-OS - uitkomsten donorconferentie GAVI d.d. 15-06-2020
 3. 2020Z08741 Aan min. BuHa-OS en min. Buza - recente ontwikkelingen in de Mozambikaanse provincie Cabo Delgado d.d. 14-05-2020 -> rappelleren
 4. 2020Z08742 Aan min. BuHa-OS - rappel uitwerking van de Taskforce Afrika d.d. 14-05-2020 -> indien niet voor het reces ontvangen, dan rappelleren
 5. 2020Z08734 Aan min. BuHa-OS - reactie AIV advies Nederland en wereldwijd aanpak COVID-19 d.d. 11-05-2020
18
Verzoek toelichting op de agenda van de bijeenkomst van de OECD Working Party on Responsible Business Conduct van november 2020 en de Nederlandse inzet ten aanzien van een mogelijke herziening van de OESO-richtlijnen

Te behandelen:

19
Verzoek om de Kamer te informeren over de selectie van de verschillende partnerschappen onder het beleidskader Versterking Maatschappelijk Middenveld, inclusief de thematische en geografische verdeling, en over het verdere proces rond dit beleidskader

Te behandelen: