Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

30 september 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Vondelingkamer
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • A. Weverling (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Voorstel van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) voor een bijeenkomst over alternatieven voor dierproeven – de stand van de wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Aanbieding advies 'Op weg naar een New Deal tussen boer en maatschappij' van CRa

 4. 4

  Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over het sturen van een jaarlijkse beknopte voortgangsrapportage over het natuurbeleid en de vier indicatoren die u in dit verband heeft voorgesteld

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toelichting op de onderzoeksopzet van de voorgenomen beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 12 ‘Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken’ over de begrotingen van 2015-2019

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over het commentaar van het Interprovinciaal Overleg (IPO) ten behoeve van het algemeen overleg natuur van 22 juni 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek en monitoring van insecten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Pesticide Action Network Netherlands (PAN Nederland) met betrekking tot het bestrijdingsmiddelen beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord aan Meten=Weten op de notitie ‘Tijd voor reflectie en handelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van verordeningen gewasbeschermingsmiddelen en maximale residulimieten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang Transitie Proefdiervrije Innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op brief ‘Afspraken ketenpartijen’ en voortgang Nationaal Programma Landbouwbodems

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie inzake NVB notitie: Inkomsten en verdienmodel van agrariërs

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toetsingskader Risicoregelingen Borgstelling MKB-landbouwkredieten i.v.m. gevolgen coronavirus

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Contouren toekomstig mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Besluit omtrent boetebeleid mestregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Advies van dhr. Joustra over deelname visserijsector aan het Noordzeeoverleg

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  SCoPAFF van 29 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  BuRO advies inzake de Mobiele Dodings Unit (MDU)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Beëindigen strafrechtelijke onderzoeken NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op verzoek commissie over raadplegingen van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tweede kwartaalrapportage CBS stikstof- en fosfaatexcretie

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Verslag van een schriftelijk overleg over pachtnormen 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Resultaten PBL-doorrekening voermaatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Rapport stalbeoordeling

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Diverse zaken wat betreft SARS-CoV-2 infecties bij nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij nertsen, OMT-Z advies en voorgenomen beleid nertsenhouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overzicht plenaire debatten en dertigledendebatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)

  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (aangevraagd door het lid Wassenberg op 19 februari 2020) (minister LNV)
 35. 35

  Dierenwelzijn gezelschapsdieren

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Hondenbescherming van 18 juni 2020 (“Oproep: Gun kortsnuit korte weg naar langere luchtweg.”)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verslag van de informele Landbouwraad van 1 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 21 en 22 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over de Informele Landbouwraad van 1 september 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Verzoek van het lid Geurts (CDA) om een reactie van de minister op het bericht over verloop personeel bij RVO en daardoor lange beslistermijn op bezwaarschriften

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verzoek van het lid Weverling (VVD) om een brief van de minister over de Floriade

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Prioriteitsstelling commissie-activiteiten naar aanleiding van nieuwe COVID-19 maatregelen

  Besluit: Via een e-mailprocedure besluiten over de commissie-activiteiten in de komende periode in verband met de nieuwe COVID-19 maatregelen.