Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 december 2019
13:00 - 13:45 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • T.C. de Groot (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek, namens boerinnen in Nederland, tot aanbieding petitie m.b.t. gezinssituatie op agrarische bedrijven

 3. 3

  Voorhang verlenging vervaldatum subsidiemodules 'Borgstelling MKB-landbouwkredieten' en 'Subsidie vaccinatiekosten pluimvee ter bestrijding van salmonella' in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Derde nota van wijziging Plantgezondheidswet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Redenen voor het niet toezenden van een nota van wijziging inzake wijziging van de Meststoffenwet

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van LNV en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2019 (Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake het Voorstel van wet van de leden Kops, Graus en Van Aalst houdende een noodregeling over stikstof (Tijdelijke noodwet stikstof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake de Regels voor de aanpak van de stikstofproblematiek in relatie tot natuur (Spoedwet aanpak stikstof)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortgang herziening LNV-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14 en 15 oktober 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voortgangsrapportage versterkte handhavingsstrategie mest en update waterkwaliteit derogatiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Diverse onderwerpen mestbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verzoek tot uitstel van het algemeen overleg Landbouw, klimaat en voedsel

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatierapport Garantstelling Landbouw 2010-2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Resultaten verkenning Stichting Veldleeuwerik

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Tussenbericht inzake Herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitstel beantwoording commissievragen over het rapport van de Taskforce verdienvermogen

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Instelling en samenstelling van het Adviescollege meten en berekenen stikstof

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

   Debatten
  • Debat over de kansen van kweekvlees (aangevraagd door het lid De Groot op 2 oktober 2018) (minister LNV)
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het  lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (aangevraagd door het lid Futselaar) op 26 november 2019 (minister LNV) 
 22. 22

  Resultaat e-mailinventarisatie: technische briefing van het PBL over het rapport ‘Zorg voor het landschap, naar een landschapsinclusief omgevingsbeleid’ op 23 januari 2020

  Besluit: De technische briefing vindt doorgang, aangezien voldoende leden zich hebben aangemeld.

  Noot: De leden Weverling (VVD) Von Martels (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld.
 23. 23

  Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming 5 en 6 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om bij het ministerie van LNV de landelijke rapportage over beschermde Natura 2000-habitattypen en -soorten op te vragen

  Te behandelen:

  Loading data