E-mailprocedure : [E-mailprocedure] Aanbod technische briefings door EZK over het akkoord met Shell en ExxonMobil

De vergadering is geweest

5 december 2019
12:00 uur
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
 
De Kamer heeft op 2 december 2019 een brief van de minister van EZK ontvangen (zie hier), waarin de minister een tweetal besloten technische briefings aanbiedt. De eerste technische briefing gaat over de totstandkoming van het Interim Akkoord met Shell en ExxonMobil, de tweede technische briefing zou voorafgaand aan het maken van de definitieve afspraken in het voorjaar kunnen plaatsvinden.
 
Omdat de volgende procedurevergadering van uw commissie pas op 17 december plaatsvindt, wordt via deze e-mailprocedure de vraag voorgelegd of u wenst in te gaan op de aangeboden besloten technische briefings. Zo ja, dan zal de eerste besloten technische briefing over de totstandkoming van het Interim Akkoord nog in de laatste week voor het kerstreces (17-19 dec) worden ingepland.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk donderdag 5 december 2019 om 12.00 uur te laten weten of u met het voorstel om de besloten technische briefings te organiseren instemt (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna wordt u geïnformeerd over de uitkomst*.
 
Met vriendelijke groet,
Niels Kruithof
Adjunct-griffier
Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat
Tweede Kamer der Staten-Generaal
 
*Toelichting
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 36, vierde lid, van het Reglement van Orde, luidende:
4. Indien een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is, kunnen de leden van de commissie langs schriftelijke weg over dat voorstel besluiten. De voorzitter van de commissie beslist of een voorstel eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en zou zij stemmen als bedoeld in artikel 69, derde lid. Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.

 

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    [E-mailprocedure] Aanbod technische briefings door EZK over het akkoord met Shell en ExxonMobil

    Te behandelen:

    Loading data