Debat geweest
19 februari 2020 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 19 februari 2020
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 19 februari 2020

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodiging Stichting DierenLot voor een werkbezoek op 20 april 2020 aan de Vlaamse minister Dierenwelzijn i.h.k.v. zwerfkattenproblematiek
3
Uitnodiging Stichting Nationale Boomfeestdag voor Nationale Boomfeestdag 2020 d.d. 18 maart 2020
18
EU-stafnotitie - Prioriteiten werkprogramma Europese Commissie 2020 LNV
19
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
 • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
 • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
 • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
 • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
 • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
 • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
 • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
 • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
 • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)
Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
 • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
 • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
 • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
 • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
 • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
 • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
 • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV) 
 • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
 • Dertigledendebat over het bericht ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets’ (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020)(minister LNV)
20
Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren.

Details

De leden Graus (PVV), Von Martels (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld. De technische briefing zal doorgang vinden op 18 maart 2020.
21
Stafnotitie – Model jaarlijkse voortgangsrapportage Natuur
22
Stafnotitie - Voorstellen voor invulling kennisthema Natuur / Natura 2000
23
Stafnotitie - Voorstel invulling kennisthema Inkomsten en verdienmodel agrariërs
27
Voorstel van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met het Mesdagfonds en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stikstofgegevens van het RIVM

Te behandelen:

28
Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister te verzoeken nog voor het algemeen overleg stikstof van 20 februari 2020 een overzicht te geven van de verschillende middelen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, naar moment van aankondiging (bv. Regeerakkoord, klimaatakkoord) en gedetailleerde bestemming (sanering varkens, sanering overig vee, innovatie, verduurzaming etc) en dit verder uit te splitsen naar moment van besteding (bv. innovatiegelden in twee tranches van vijf jaar).

Te behandelen:

31
Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) een algemeen overleg te houden over internationale biodiversiteit met de minister van LNV en de minister voor BuHa-OS

Te behandelen:

32
Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een reactie van de minister van LNV te vragen, indien mogelijk voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020, op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) en de nieuwsbrief van Werkgroep behoud de Peel inzake het stikstofbeleid

Te behandelen: