Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 februari 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • W.J.H. Lodders (VVD)
 • A. Weverling (VVD)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.G.J. Harbers (VVD)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Stichting DierenLot voor een werkbezoek op 20 april 2020 aan de Vlaamse minister Dierenwelzijn i.h.k.v. zwerfkattenproblematiek

 3. 3

  Uitnodiging Stichting Nationale Boomfeestdag voor Nationale Boomfeestdag 2020 d.d. 18 maart 2020

 4. 4

  Wijzigingen in de bijlagen van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde en in het wild levende dier- en plantensoorten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaaroverzicht dierproeven en proefdieren van de NVWA “Zo doende 2018”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Invulling van de motie Bromet over het stoppen met het gebruik van glyfosaat door Staatsbosbeheer en toezeggingen uit het algemeen overleg Natuur van 12 september en van 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Beantwoording commissievragen over het rapport van de Taskforce verdienvermogen ‘Goed boeren kunnen boeren niet alleen’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Voortgang stikstofproblematiek: maatregelen landbouw en verdere impuls gebiedsgerichte aanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie op de brief van Mobilisation for the Environment over een generieke ontheffing voor luchthavens van de vergunningplicht op basis van de Wet natuurbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en PBL Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over beweiden en bemesten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Verzoek van het lid Bromet over het bericht ‘Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder te zetten’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang stikstofproblematiek maatregelen natuur

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken met betrekking tot de vondst van een virus in de tomatenteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwikkelingen inzake vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingshandelingen LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  • Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Bromet op 6 februari 2020) (minister LNV)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (aangevraagd door het lid Graus op 6 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (aangevraagd door het lid Graus op 18 februari 2020) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over het bericht ‘Garnalenvissers veel te actief in Wadden- en Noordzee, overheid deed niets’ (aangevraagd door het lid Wassenberg op 18 februari 2020)(minister LNV)
 19. 19

  Resultaat e-mailinventarisatie: Technische briefing door het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) over de kansen voor het welzijn van proefdieren.

  De leden Graus (PVV), Von Martels (CDA), De Groot (D66), Bromet (GroenLinks) en Wassenberg (PvdD) hebben zich aangemeld. De technische briefing zal doorgang vinden op 18 maart 2020.
 20. 20

  Beantwoording commissievragen over het tussenbericht inzake de Herbezinning NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voortgang van het rapport 2Solve en overige toezeggingen over de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie op het rapport ‘Betaalbaar beter boeren’ en de onderliggende maatschappelijke kosten-batenanalyse ‘Toekomstbestendige veehouderij’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van het lid Geurts (CDA) om een technische briefing te organiseren met het Mesdagfonds en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stikstofgegevens van het RIVM

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) om de minister te verzoeken nog voor het algemeen overleg stikstof van 20 februari 2020 een overzicht te geven van de verschillende middelen die in de afgelopen drie jaar beschikbaar zijn gesteld voor de landbouw, naar moment van aankondiging (bv. Regeerakkoord, klimaatakkoord) en gedetailleerde bestemming (sanering varkens, sanering overig vee, innovatie, verduurzaming etc) en dit verder uit te splitsen naar moment van besteding (bv. innovatiegelden in twee tranches van vijf jaar).

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Madlener (PVV) tot het houden van een rondetafelgesprek over de gevolgen van het Noordzeeakkoord voor vissers

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een reactie van de minister van LNV te vragen op het bericht 'Vergroeningsbeleid van de Europese Unie is mislukt'

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van het lid Bromet (GroenLinks) een algemeen overleg te houden over internationale biodiversiteit met de minister van LNV en de minister voor BuHa-OS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) een reactie van de minister van LNV te vragen, indien mogelijk voor het algemeen overleg Stikstofproblematiek op 20 februari 2020, op de brief van Mobilisation for the Environment (MOB) en de nieuwsbrief van Werkgroep behoud de Peel inzake het stikstofbeleid

  Te behandelen:

  Loading data