Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

5 februari 2020
11:15 - 12:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • T.C. de Groot (D66)
 • A. Weverling (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • B. Madlener (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Rapport "De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband"

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de nader gewijzigde motie van de leden Wassenberg en Graus over vergoedingen aan lokale en regionale wildopvangcentra

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitbraak vogelgriep in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging salmonellabestrijding pluimvee

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing op het programma TransVIR2RVO

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voorlopige cijfers fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel in 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ambities en doelen voor de Bossenstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen commissie over de voortgang bij het oplossen van knelpunten met betrekking tot de vergunningverlening voor gentherapie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Initiatiefnota van de leden Bromet (GroenLinks) en Futselaar (SP) over een Nationaal Bomenplan

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Selectie en prioritering van EU-voorstellen uit het Werkprogramma van de Europese Commissie 2020

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

  Debatten
  • Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (aangevraagd door het lid Van der Lee op 20 november 2018) (minister EZK, minister IenW, minister LNV en minister BZK)
  • Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (aangevraagd door het lid Ouwehand op 7 maart 2019) (minister LNV en staatssecretaris van IenW)  
  • Debat over wildstroperij (aangevraagd door het lid Graus op 2 april 2019) (minister LNV) 
  • Debat over de NVWA (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (aangevraagd door het lid Moorlag op 16 april 2019) (minister LNV)
  • Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (aangevraagd door het lid Ouwehand op 18 april 2019) (minister LNV en minister BuHa-OS) 
  • Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (aangevraagd door het lid Laan-Geselschap op 14 mei 2019) (minister LNV en minister JenV)
  • Debat over de afname van biodiversiteit (aangevraagd door het lid De Groot op 14 mei 2019) (minister LNV)
  • Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (Aangevraagd door het lid De Groot op 5 december 2019) (minister LNV)
  Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018) (minister LNV en minister BZK)
  • Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (aangevraagd door het lid Van Raan op 10 oktober 2018) (minister LNV en minister SZW)
  • Dertigledendebat over het afschot van herten in de Oostvaardersplassen (aangevraagd door het lid Graus op 11 december 2018) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 januari 2019) (minister BuHa-OS en minister LNV)
  • Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 februari 2019) (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 maart 2019) (minister BZK, minister LNV en minister IenW)
  • Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 19 maart 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2019) (minister LNV)
  • Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (aangevraagd door het lid Ouwehand op 16 mei 2019) (minister JenV en minister LNV)
  • Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 22 mei 2019) (minister LNV en minister JenV) 
  • Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (aangevraagd door het lid Ouwehand op 25 juni 2019) (minister IenW en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen) op 25 juni 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat over het bericht dat de EU en de Mercosur tot het grootste vrijhandelsakkoord ooit zijn gekomen (aangevraagd door het lid Ouwehand op 2 juli 2019) (minister-president, minister BuHa-Os en minister LNV)
  • Dertigledendebat over de landbouwonderdelen van het klimaatakkoord (aangevraagd door het lid Futselaar) op 26 november 2019 (minister LNV) 
  • Dertigledendebat (aangevraagd door het lid Wassenberg op 14 januari 2020) Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (minister LNV) 
 15. 15

  Resultaat e-mailinventarisatie: Voorbereidingsgroepen Kennisthema's LNV 2020

  De volgende leden hebben te kennen gegeven aan de voorbereidingsgroepen over de vier kennisthema's deel te nemen:
  • Natuur / Natura 2000; voorbereidingsgroep: Von Martels (CDA), De Groot (D66) en Bromet (GroenLinks)
  • Inkomsten en verdienmodel ondernemers in de landbouwsector; voorbereidingsgroep: Geurts (CDA) en Moorlag (PvdA)
  • Big data in de landbouw, tuinbouw en visserij; voorbereidingsgroep: Weverling (VVD) en Geurts (CDA)
  • Mestbeleid; voorbereidingsgroep: Lodders (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GroenLinks) en Wassenberg (PvdD)
 16. 16

  Jaarplanning 2020 van het Ministerie van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsbrief landbouw en klimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad op 27 januari 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voorstel van het lid Bromet (GL) om de minister te verzoeken om een brief over het stimuleren van samenwerkingen zoals in het project Landbouw voor Biodiversiteit (Landwirtschaft für Artenvielfalt) in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om de brieven die geagendeerd staan voor het ongeplande algemeen overleg Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van die agenda af te halen en te agenderen voor het plenaire debat over de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om de minister van LNV te verzoeken om een stand van zakenbrief over de reorganisatie van dierenwelzijnsteams binnen de NVWA, te ontvangen voor het plenaire debat over de NVWA

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van het lid De Groot (D66) de minister van LNV te verzoeken de reeds toegezegde Evaluatie mobiele dodingsunit tijdig voor het plenaire debat over de NVWA naar de Kamer te sturen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van het lid De Groot (D66) om het verslag van het schriftelijk overleg over het ontwerp-Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet van de agenda van het algemeen overleg Natuur op 8 april 2020 af te halen en hierover een VSO te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel van het lid Moorlag (PvdA) de minister van LNV te vragen naar de gevolgen van de Brexit op visserijgebied, te ontvangen voor het algemeen overleg Visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voorstel van het lid Madlener (PVV) om de eerder gevraagde reactie van de minister van LNV op de policy brief 'Stikstof in perspectief' van het PBL uiterlijk 12 februari 2020 te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voorstel van het lid Madlener (PVV) de minister te verzoeken om voor de zomer van 2020 contact op te nemen met de resterende pelsdierhouderijen over de mogelijkheden om te kunnen stoppen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Voorstel van het lid Weverling (VVD) om de reactie op het verzoek van het lid Sienot over het bericht ‘Overheid hielp tuinders Europese CO2-prijs te ontwijken’ te agenderen voor het algemeen overleg Tuinbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data